Nadležnosti

Kantonalna inspekcija vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa u okviru nadležnosti utvrđenih propisima Bosne i Hercegovine, federalnim propisima i propisima kantona
kojima je utvrđena nadležnost kantonalnih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora kao i drugim propisima.

Kantonalna uprava obavlja slijedeće poslove:
a) inspekcijske poslove iz nadležnosti kantonalnih inspekcija koje su organizovane u njenom sastavu;
b) zaprima prijave, pritužbe i pisane zahtjeve od pravnih i fizičkih lica, te ih dalje prosljeđuje nadležnoj inspekciji na postupanje;
c) prati stanje u upravnim oblastima za koje je nadležna i poduzima upravne i druge mjere u vršenju inspekcijskog nadzora
d) prati stanje u oblasti inspekcijskog nadzora i podnosi izvještaj o radu Vladi Kantona Sarajevo kao i posebne izvještaje kada se za to ukaže potreba;
e) donosi programe i planove vršenja inspekcijskog nadzora;
f) vodi evidenciju o svim subjektima nadzora;
g) vodi evidenciju o izvršenim inspekcijskim nadzorima i o radu svakog kantonalnog inspektora;
h) vodi evidenciju o službenim iskaznicama kantonalnih inspektora;
i) donosi program stručne obuke inspektora i drugih državnih službenika i namještenika Kantonalne uprave;
j) učestvuje u stručnoj pripremi kantonalnih propisa nad kojim inspekcijski nadzor vrši kantonalna inspekcija, po potrebi;
k) ostvaruje saradnju sa nadležnim organima u Bosni i Hercegovini, Federaciji Bosne i Hercegovine i Kantonu;
l) obavlja inspekcijski nadzor po ovlaštenju direktora uprave za inspekcijske poslove;
m) obavlja i druge upravne i stručne poslove određene zakonima i drugim propisima.