Direktor KUIP-a Fahir Halilović prezentirao strateške ciljeve Uprave u predstojećem periodu

13.10.2022

Na proširenom kolegiju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS danas je u prostorijama Uprave u Nedžarićima održana prezentacija strateških ciljeva ovog organa u predstojećem periodu, u skladu sa Akcionim planom 2022 – 2024 godina, a u odnosu na ranije provedeni zajednički okvir samoprocjene.
Kako je tom prilikom istaknuto glavni menadžment definira viziju i strateške ciljeve organizacije, koji dalje determiniraju i usmjeravaju odluke, akcije i ljudske resurse u organizaciji, odnosno Upravi u ovom slučaju.
“Za strateško planiranje, odnosno definiranje strategijskih ciljeva i planova odgovorni su glavni menadžeri, jer najbolje sagledavaju i poznaju snage i slabosti na nivou cijele organizacije”, kazao je prilikom uvodnog izlaganja direktor Uprave Fahir Halilović, nakon čega je održao prezentaciju o sljedećih 10 utvrđenih strateških ciljeva Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo i to: pravno proaktivan i konzistentan pristup u obavljanju inspekcijskih poslova; efikasnost i efektivnost u obavljanju inspekcijskih poslova; društvena odgovornost; kontinuirano stvaranje i isporuka javne vrijednosti; razvoj povjerenja i legitimiteta; primjena osnovnih menadžerskih funkcija; zaštita i poboljšanje zdravlja stanovništva u Kantonu Sarajevo; suzbijanje sive ekonomije u Kantonu Sarajevo; borba protiv korupcije i Totalno upravljanje kvalitetom (TQM).
“Želim posebno apostrofirati strateški cilj Totalno upravljanje kvalitetom (TQM) kao integralni dio strategije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo koji treba uzeti u obzir zahtjeve i interese inspekcije, subjekata nadzora, građana i društva u cjelini,” istakao je Halilović.
Imajući u vidu bliskost i povezanost teme prezentacije i knjige pod nazivom “Strateško planiranje u javnoj upravi”- primjer Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS, čiji je autor, direktor Halilović je iskoristio priliku i izvršio kratku promociju svog rukopisa i primjerak istog uručio prvim saradnicima. Istakao je da je motiv za pisanje knjige proistekao iz želje autora, da s obzirom na dugogodišnje iskustvo stečeno u javnom sektoru u agencijama za provođenje nadzora, pokaže da menadžment u javnom sektoru kreira i stvara javnu vrijednost, te da je istu moguće mjeriti u odnosu na četiri aspekta nužna za mjerenje i to: kvalitet isporučenih usluga, efikasnost, povjerenje i legitimitet, te postignuti rezultati. Također, motiv je bio i na adekvatan način afirmirati činjenicu da je misija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, upravo generisanje javne vrijednosti. Javna vrijednost je stvorena kada je život ljudi poboljšan kao rezultat kvalitetno isporučenih javnih usluga, pojasnio je direktor Halilović.
Zaključio je da je posebnan značaj ovog rukopisa, a ujedno i njegov glavni cilj i namjena, da osim praktične primjene u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, bude potpuno primjenjiv za menadžere organizacija u javnom sektoru uopće, kako bi se upoznali sa praktičnom upotrebom upravljačkih alata strateškog planiranja, a u svrhu efikasnijeg i efektivnijeg obavljanja poslova, uz maksimalan angažman i mobilizaciju menadžmenta i svih zaposlenih da zajedno “vuku” u pravcu definisanih ciljeva organizacije.
Na ovaj način menadžeri mogu kvalitetnije i uspješnije upravljati organizacijama, uzimajući u obzir sve promjene koje se odvijaju u okruženju.