Informacija o izvršenim inspekcijskim nadzorima nad radom turističkih vodiča

10.10.2023

Primjenjujući odredbe Zakona o turističkoj djelatnosti u FBiH ("Sl. novine FBiH" broj: 32/09), kao i odredbe Zakona o turizmu Kantona Sarajevo ("Sl. novine KS" broj : 19/16, 31/17, 34/17 i 13/21), Inspektorat tržišno-turističke inspekcije je u periodu od 28.09.2023. godine do 05.10.2023. godine izvršio 21 inspekcijski nadzor nad radom turističkih vodiča. U tom periodu, za utvrđene nepravilnosti, odnosno rad bez odobrenja, tržišno-turistički inspektori su izdali 11 prekršajnih naloga fizičkim licima u vrijednosti novčane kazne u iznosu od 1100,00 KM , takođe izdat je i jedan zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka i to za stranog državljanina.
Prilikom vršenja inspekcijskih kontrola najviše pažnje je posvećeno kontroli lica koja ne posjeduju propisana obilježja na vidnom mjestu u smislu posjedovanja iskaznice na vidnom mjestu od strane lica koja obavljaju djelatnost turističkog vodiča, a koja je izdata od strane Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, te se ovom prilikom sugerisalo udruženjima turističkih vodiča da ujednače svoja obilježja kako bi svi imali precizan uvid da li se radi o regularnim turističkim vodičima.
Problem postoji i kod kontrole zatečenog stranog državljanina koji ne posjeduje radnu dozvolu niti prebivalište na području BiH, u smislu kako tom licu izdati propisanu novčanu kaznu jer se prekršajni nalog ne može izdati niti naplatiti na licu mjesta, uzimajući u obzir da lice vrlo brzo napušta teritorij Kantona Sarajevo. Stav je da se u ovim slučajevima uključe i nadležni inspektori Ureda za strance koji bi poduzimali mjere iz svoje mjerodavnosti, a sve u cilju regulisanja ovog problema u okviru postojećih pravnih regula.
Ovdje skrećemo pažnju i na postojanje opravdane sumnje da pojedina lica, koja su već dobila odobrenje za rad i ista posjeduju iskaznicu, a u međuvremenu su isti odjavili djelatnost kod nadležnog općinskog organa zloupotrebljavaju prethodno izdato odobrenje za rad, te s tim u vezi tražimo i da se nadležno Ministarstvo uključi u smislu poništavanja iskaznice tom licu i provođenja upravnog postupka u kojem će se revidirati postojeća odobrenja.
Napominjemo, da prema postojećoj zakonskoj legislativi za pružanje usluga turističkog vodiča, turistički vodič je dužan imati odobrenje koje na njegov zahtjev izdaje nadležni organ, na čijem području turistički vodič ima prebivalište koje se izdaje licu koje ispunjava sljedeće uslove: da je državljanin BiH, da ima poslovnu sposobnost, da ima najmanje srednju stručnu smjenu, da ima položen stručni ispit za turističkog vodiča, da zna najmanje jedan svjetski jezik na kojem će pružati usluge turističkog vodiča, da mu pravosnažnom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova turističkog vodiča, dok ta mjera traje, da udovoljava propisanim zdravstvenim uslovima. Strani državljanin može pružati usluge turističkog vodiča, uz prioritetnu primjenu načela uzajamnosti, pod uslovom da ima radnu dozvolu i da ispunjava sve ostale navedene uslove.
Turistički vodič je dužan da , pri obavljanju poslova turističkog vodiča, nosi iskaznicu turističkog vodiča, koje izdaje Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i to na vidnom mjestu.
Postojeći zakonski propisi poznaju i postojanje turističkog pratioca, kao lice koje obavlja operativno-tehničke poslove vođenja i praćenja turista te daje obavijesti o svrsi putovanja, turističkog animatora, kao lice koje planira i ostvaruje programe provođenja slobodnog vremena turista koje se odnose na sportsko-rekreativne, zabavne i kulturno-društvene sadržaje, te turističkog zastupnika kao pravno ili fizičko lice koje zastupa domaćeg ili stranog organizatora putovanja ili posrednika u odredištima putovanja. Za obavljanje navedenih djelatnosti lica su obavezna ispunjavati uslove koji su propisani gore navedenim Zakonima.
Prema aktuelnom planu i programu rada Inspektorat tržišno-turističke inspekcije će i u narednom periodu pratiti stanje u navedenoj oblasti i u skladu s istim provoditi dalje aktivnosti.