Inspektorat prosvjetne inspekcije KUIP-a: Prava studenata Medicinskog fakulteta UNSA Rješenjem prosvjetnog inspektora nisu osporena

09.11.2017

U vezi sa navodima Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu u kojem se, imeđu ostalog, navodi da studenti Medicinskog fakulteta UNSA više nemaju "pravo glasa" na tom fakultetu, jer nisu članovi Nastavno-naučnog vijeća (NNV), što je kako navode "posljedica odluke kantonalnog inspektora za visoko obrazovanje koji je ukinuo član 2. Poslovnika o radu NNV-a, a radi njegovog usaglašavanja sa Zakonom o visokom obrazovanju KS", Inspektorat prosvjetne inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove daje sljedeće saopštenje:

Istina je da rješenjem kantonalnog prosvjetnog inspektora za visoko obrazovanje Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu zabranjena primjena Člana 2. Poslovnika o radu NNV-a, ali je potpuno netačno da su time prava studenata za učešće u radu ovog tijela dovedena u pitanje. Naprotiv, navedenim rješenjem naređeno je da se sastav NNV-a tog fakulteta proširi dodatnim brojem članova na način kako je predviđeno članom 135. Zakona o visokom obrazovanju KS u primjeni.

Radi istinitog informisanja javnosti cijenimo da je veoma važno istaći da prethodni i važeći Zakon o visokom obrazovanju KS na isti način tretiraju prava studenata u vezi sa učešćem u NNV-u. Tako se u NNV-u Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu bira osam predstavnika iz reda studenata I, II, III, IV, V i VI godine sudija, predstavnika studija na engleskom jeziku i III ciklusa, i taj broj je ostao isti. Međutim, s obzirom da je NNV tog fakuletata formirano na osnovu Poslovnika o radu donesenog na osnovu Zakona o visokom obrazovanju KS iz 2013.godine, to je inspektor zabranio primjenu Člana 2. Poslovnika o radu NNV-a, kojim je propisan sastav Vijeća. Pored toga Medicinskom fakultetu je naloženo da u ostavljenom roku formira NNV u skladu sa odredbama važećeg zakona, što je i izvršeno. To je utvrđeno u inspekcijskom nadzoru kontrole izvršenja izdatog rješenja, prilikom koje je utvrđeno i da je Udruženje studenata Medicinskog fakulteta 25.10.2017.godine dostavilo NNV-u spisak imena osam izabranih predstavnika studenata u Vijeću. Zapisnikom inspektora konstatovano je i da je izabranim predstavnicima studenata upućen poziv za sjednice koje su bile zakazane 27. i 31.10.2017.godine, ali se niko od njih nije pojavio. Svoje odsustvo slanjem obavijesti opravdala su dva predstavnika studenata i to za sjednicu 31.10.2017.godine.

Smatramo da je za studente Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu mnogo važniji podatak da je Rješenjem inspektora, od 6.oktobra 2017.godine, Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu zabranjen upis redovnih studenata I ciklusa studija koji se finansiraju sredstvima osnivača u studijsku 2017/18, a koji su već jednom obnovili studijsku godinu zadržavajući taj status. Istim rješenjem Fakultetu je naređeno da, isključivo na osnovu prosjeka ocjena samofinansirajućim studentima omogući uživanje prava redovnog studenta na teret Budžeta KS, za onaj broj studenata koji su taj status izgubili obnavljanjem godine više od jednom, kako je i propisano članom 164. stav 6. i 7. Zakona.

To je istovremeno odgovor Inspektorata na zahtjeve SPUS-a "da se studentima, koji imaju prosjek 8,5 i više, a imaju status redovnog-samofinansirajućeg studenta, omogući status redovnog studenta".

Dodajemo da je na ovo rješenje kantonalnog inspektora izjavljena žalba Medicinskog fakultet u Sarajevu 19.10.2017.godine koja je proslijeđena Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS na dalje odlučivanje, kao i da žalbeni postupak još nije okončan.