Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite: Nedostavljanje izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju uposlenika u propisanom roku podliježe sankcijama

24.02.2023

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo podsjeća poslodavce da su članom 62. stav 1. Zakona o zaštiti na radu (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 79/20) propisane obaveze sačinjavanja i dostavljanja izvještaja o povredi na radu ili profesionalnom oboljenju uposlenika, a koje nastaju na radnom mjestu. Izvještaj o povredi na radu i profesionalnom oboljenju poslodavac je dužan dostaviti radniku koji je pretrpio povredu, odnosno kod kojeg je nastalo oboljenje, kao i zavodu zdravstvenog osiguranja kod kojeg je radnik zdravstveno osiguran, ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi koja obavlja usluge specifične zdravstvene zaštite/medicine rada kod poslodavca, kao i nadležnoj inspekciji rada, u roku od sedam dana od dana pretrpljene povrede, odnosno nastanka oboljenja.
Stavom 2. spomenutog člana Zakona propisano je da se izvještaj podnosi na obrascu čiji sadržaj i način podnošenja propisuje federalni ministar u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva.
U vezi sa navedenim, donesen je i Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 9/23) koji je stupio na snagu 02.02.2023. godine. Sastavni dio Pravilnika je i Izvještaj o povredi na radu (Obrazac broj 1) i Izvještaj o profesionalnom oboljenju (Obrazac broj 2).
Slijedom navedenog skrećemo pažnju poslodavcima da se izvještaji o povredi na radu i izvještaji o profesionalnom oboljenju sačinjavaju isključivo na propisanim obrascima, te dostavljaju prethodno navedenim organima u roku od sedam dana. Nepostupanje poslodavaca u skladu sa članom 62. Zakona o zaštiti na radu sankcionirano je odredbom iz člana 86. stav 1. tačka 9. istog zakona novčanim sankcijama koje za poslodavce iznose od 1.000 do 5.000 KM, za poslodavce fizička lica od 500 do 1.000 KM, a za odgovorno lice kod pravnog lica od 100,00 do 1.000,00 KM.
U prilogu se nalaze:

  1. Zakon o zaštiti na radu (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 79/20)
  2. Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 9/23).
  3. Link obrasci      https://fmrsp.gov.ba/?page_id=3102