Inspektori KUIP-a provode preventivne aktivnosti vezane za primjenu Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u KS

01.11.2019

U postupku službenih nadzora nad provođenjem Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u KS Inspketorat urbanističko-građevinske, ekološle, komunalne i stambene inspekcije je u posljednja dva mjeseca intenzivirao aktivnosti kako bismo spremno dočekali zimske dane koji pogodaju i značajnijem zagađenju zraka u sarajevskoj kotlini.
 
Kontrolama je bilo obuhvaćeno 55 registrovanih subjekata u KS koji vrše značajne emisije u zrak, te 12 kotlovnica KJKP “Toplane-Sarajevo”. Radi smanjenja emisija u zrak od svih subjekata kontrole zatraženo je da u ostavljenom roku poduzmu neophodne mjere, odnosno urade monitoring emisije polutanata u zrak, te rezultate dostave Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, koje vodi registar emisija i u slučajevima prekoračenja obavještava nadležnu inspekciju radi provođenja nadzora. Do sada nismo imali evidentirane slučajeve negativnih rezultata monitoringa.
 
Kako bi se smanjilo prisustvo čestica prašine u zraku kantonalni komunalni inspektori su službenim putem zatražili od kantonalnih preduzeća "PARK" i "RAD" da poduzmu mjere intenzivnog čišćenja saobraćajnica i održavanja čistoće na javnim zelenim površinama, što se, kako su inspektori utvrdili prilikom kontrola, provodi na terenu.

Napominjemo da je u KS zabranjeno kao gorivo koristiti teška ulja, kod kojih sadržaj sumpora prelazi 1,00 % mase, a zabrana se odnosi i na prodaju i upotrebu uglja koji ima ukupni sadržaj gorivog sumpora iznad 1%, te toplotnu moć nižu od 12.000 kJ/kg.
 
S obzirom da Kanton Sarajevo ima izražene probleme s kvalitetom zraka, a posebno tokom zimskog perioda, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS tokom cijele godine poduzima mjere iz svoje nadležnosti kako bi smo doprinjeli poboljšanju stanja u ovoj oblasti. S ciljem ostvarenja tih namjera inspektori zaštite okoliša tokom cijele godine vrše nadzor nad operaterima koji u upotrebi imaju postrojenja za sagorijevanje snage 50 kW i više, a koja imaju zakonsku obavezu da izvrše monitoring emisija u zrak.