Na osnovu dokumentacije komunalnih redara inspekcija donijela 30 rješenja za uklanjane bespravno postavljenih plakata na 320 lokaliteta u KS

09.10.2018

Od početka izborne kampanje za Opće izbore 2018.godine u Inspektoratu urbanističko-građevinske, ekološke, komunalne i stambene inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS do danas je primljeno i obrađeno 45 zapisnika i službenih zabilješki sa fotografijama, kojima su komunalni redari KJKP “RAD” evidentirali prekršaj nepropisnog oglašavanja na 320 lokaliteta na području Kantona Sarajevo. Na osnovu dostavljene dokumentacije pokrenuti su inspekcijski postupci, te je do sada doneseno 30 rješenja kojima je političkim subjektima naređeno uklanjanje nepropisno postavljenih plakata sa svih 320 lokaliteta, u roku od jednog dana, od dana prijema rješenja.

Nadležnom Inspektoratu već pristižu obavještenja političkih subjekata koji dostavljaju informacije o načinu postupanja po rješenjima inspektora, prema kojima su neke političke stranke već uklonile predizborne plakate, dok određeni broj stranaka to još uvijek radi. Kantonalna komunalna inspekcija po službenoj dužnosti prati izvršenje donesenih rješenja, te će na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja biti poduzete dalje mjere. Napominjemo da obavezu uklanjanjaja nepropisno postavljenih plakata imaju politički subjekti.

Kazne za nepropisno plakatiranje propisane su Zakonom o komunalnoj čistoći KS, a kreću se od 1.000,00 – 6.000,00 KM za pravna lica, odnosno od 500.00 – 2.000,00 KM za odgovorno lice u pravnom licu. Pored toga, upozoravamo i da svako nepostupanje po rješenju kantonalnog inspektora podliježe izdavanju prekršajnog naloga shodno Zakonu o inspekcijama KS u iznosu od 3.000 - 15.000 KM za pravno lice, te od 1.000-3.000 KM za odgovorno lice.