Na osnovu zapisnika kontrolora KJKP “GRAS” u prvoj polovini ove godine inspektori zbog neposjedovanja karte novčano sankcionisali 281 putnika

10.07.2017

Zbog neposjedovanja karte u vozilima javnog gradskog prijevoza, za prvih šest mjeseci 2017.godine, kantonalni saobraćajni inspektori su izdali 281 prekršajni nalog u iznosu od 14.050,00 KM. Prekršajni nalozi su izdati na osnovu 282 zapisnika koje su kontrolori KJKP "GRAS" u ovoj godini sačinili i dostavili Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS na nadležni postupak, a od kojih je jedan bio nepotpun.

U skaldu sa odredbama Zakona o obavezama i ovlaštenjima kontrolora operatera javnog prijevoza putnika u KS putnik za vrijeme vožnje mora imati odgovarajuću voznu kartu, koju je dužan pokazati na zahtjev kontrolora, ili vozača. Pored toga, putnik koji je zatečen u vozilu bez odgovarajuće vozne karte obavezan je na zahtjev ovlaštenog kontrolora platiti doplatnu kartu ili pokazati lične identifikacione isprave radi utvrđivanja identiteta i pokretanja prekršajnog postupka putem nadležnog inspekcijskog organa.

Prema odredbama navedenog zakona novčanom kaznom od 50,00 KM kaznit će se za prekršaj putnik ako nema važeću kartu za prijevoz, ili ako na zahtjev kontrolora ne predoči kartu radi kontrole.
Napominjemo i da je kontrolor, u toku vršenja kontrole, obavezan nositi na vidnom mjestu službenu iskaznicu izdatu od strane Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, a prilikom ophođenja sa putnicima dužan je poštovati ljudsko dostojanstvo, građanska prava i slobode svakog putnika, ne ugrožavajući njihov lični i fizički integritet.