Nadležne kantonalne inspekcije na terenu:Kontrola postupanja subjekata nadzora tokom trajanja "Uzbune"

13.01.2020

Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS trenutno kontrolišu postupanje pravnih i fizičkih lica nakon proglašenja epizode "Uzbuna" u Kantonu Sarajevo, koja je na snazi od 11.januara, a s obzorom na trenutno stanje organizovane su dežure i tokom vikenda. Kantonalni inspektori poduzimaju i ostale mjere iz svoje nadležnosti, a koje su predviđene prvom i drugom epizodom Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u KS, koje su također na snazi, odnosno provode kontrole čistoće javnih površina i saobraćajnica u KS, kontrole gradilišta koja su obavezna obustaviti grube građevinske radove, te subjekte koji za zagrijavanje i proizvodni proces koriste čvrsta goriva i teška lož ulja. Tokom vikenda vršene su kontrole operatera sa aspekta smanjenja temperature za 3 stepena u poslovnim zonama Rajlovac i Vogošća, te područjima općina Ilijaš, Novi Grad i Ilidža. Kontrolama ekološke inspekcije konstatovano je da se subjekti nadzora pridržavaju naređenih mjera.
 
Operatere čija postrojenja koriste teška ulja i čvsta goriva inspekcija je upozorila da su dužni primijeniti upute o promjeni energenta u skladu s mogućnostima, odnosno poduzeti i ostale mjere kako bi se emisije u zrak smanjile. Ove kontrole nastavljene su i danas. Osim terenskih nadzora, u postupku su i ranije pokrenute kontrole subjekata koji se nalaze na Listi Ministarstva prosrnog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS. Na terenu su i službe komunalnih redara, koje imaju obavezu vršiti kontrole gradilišta i javnih površina u skladu sa Zakonom o komunalnoj čistoći KS. Obrada službenih zabilješki komunalnih redara predstavlja prioritet u postupanju inspekcijskih organa.
 
Prioritetne aktivnosti kantonalne saobraćajne inspekcije vezane za kontrolu motornih vozila, čiji motori imaju normu EURO 3 i manju, a te aktivnosti provode se sa službenicima MUP-a KS. Kontrolama inspekcije koja je na terenu od 08 do 22 sata proteklog vikenda bilo je obuhvaćeno blizu 180 vozača, koji su upozoreni na zabranu kretanja navedenih motornih vozila u periodu povećane zagađenosti zraka.
 
Tržišno-turistička inspekcija je prilikom kontrole prodaje uglja u KS vršila nadzor nad sva četiri registrirana subjekata za promet uglja i to:”OGANJ-TRANSPORT” doo, ”DRVOSJEČA” doo, TR “OGRIJEV TRANSPORT” i BAS-DAM d.o.o. S obzirom da je u prometu zatečen ugalj bez predočenog dokaza o kvaliteti izdat od akreditovane laboratorije po BAS standardima, tržišno-turistički inspektori djelovali su izdavanjem šest prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 4.500 KM i tri rješenja o zabrani prometa do otklanjanja utvrđenih nedostataka. Osim registriranih subjekata, kontrole su vršili i na okolnosti nelegalne prodaje uglja, no za sada ovu vrstu prekršaja nisu utvrdili na lokalitetima koje su obišli.
U protekloj sedmici Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove pristiglo je i pet prijava koje se odnose na zagađenje zraka uzrokovano djelovanjem pravnih lica, od čega dvije za isti subjekt na području Općine Vogošća, te po jedna za pravna lica na području općina Ilidža i Novi Grad, dok se jedna prijava odnosila na individualno ložište i ista je službenim putem proslijeđena Inspekciji zaštite od požara MUP-a KS. Podnosioci pijava će o poduzetim mjerama biti pravovremeno informisani.
 
Podsjećamo da je u KS zabranjeno kao gorivo koristiti teška ulja, kod kojih sadržaj sumpora prelazi 1,00 % mase, a zabrana se odnosi i na prodaju i upotrebu uglja koji ima ukupni sadržaj gorivog sumpora iznad 1%, te toplotnu moć nižu od 12.000 kJ/kg. Istovremeno informišemo i da je viber broj Uprave 061 160-926 cjelodnevno na raspolaganju svim fizičkim i pravnim licima, kao i institucijama radi eventualnog podnošenja prijava koje se odnose na zagađenje zraka, a svakako tu je eko telefon 66 00 00.