Nakon proglašenja "Uzbune":Zabrana kretanja motornih vozila čiji motori imaju normu EURO 3 i manju

11.01.2020

Nakon što su pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku pokazali alarmantno prekoračenje dozvoljenih vrijednosti čvrstih čestica PM 10, u Kantonu Sarajevo je proglašena Uzbuna. Shodno nastaloj situaciji inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS u punom kapacitetu, svako iz svoje nadležnosti, kontrolišu postupanje pravnih i fizičkih lica nakon proglašenja treće epizode Plana interventih mjera u slučajevima prekomjerene zagađenosti zraka u KS.
 
Prioritetne aktivnosti kantonalne saobraćajne inspekcije u periodu povećane zagađenosti zraka vezane za kontrolu motornih vozila, čiji motori imaju normu EURO 3 i manju, a te aktivnosti provode se sa službenicima MUP-a KS. Kontrole inspekcije se provode od 08 do 22 sata uz upozoravanje vozača o zabrani kretanja navedenih motornih vozila, te njihovo preusmjeravanje iz zone A na alternativne pravce.
 
Kantonalni inspektori poduzimaju i ostale mjere iz svoje nadležnosti, a koje su predviđene prvom i drugom epizodom Plana interventnih mjera, koje ostaju na snazi, odnosno provode kontrole čistoće javnih površina i saobraćajnica u KS, kontrole gradilišta koja su obavezna obustaviti grube građevinske radove, te subjekte koji za zagrijavanje i proizvodni proces koriste čvrsta goriva i teška lož ulja. Na terenu su i službe komunalnih redara, koje imaju obavezu da nastave aktivno vršiti kontrolu gradilišta i javnih površina u skladu sa Zakonom o komunalnoj čistoći KS. Obrada službenih zabilješki komunalnih redara predstavlja prioritet u postupanju inspekcijskih organa.
 
Tržišno-turistička inspekcija na terenu provjerava posjedovanje dokaza certifikata o kvalitetu uglja u prometu izdatog od akreditovane kuće po BAS standardima. Podsjećamo da je u KS zabranjeno kao gorivo koristiti teška ulja, kod kojih sadržaj sumpora prelazi 1,00 % mase, a zabrana se odnosi i na prodaju i upotrebu uglja koji ima ukupni sadržaj gorivog sumpora iznad 1%, te toplotnu moć nižu od 12.000 kJ/kg.
 
Istovremeno informišemo i da je viber broj Uprave 061 160-926 cjelodnevno na raspolaganju svim fizičkim i pravnim licima, kao i institucijama radi eventualnog podnošenja prijava koje se odnose na zagađenje zraka, a svakako tu je eko telefon 66 00 00.