Pet inspekcija KUIP-a nastavljaju kontrole nad provođenjem Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo

29.12.2017

Kantonalni inspektori, nadležni za kontrolu provođenja Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka KS su još početkom septembra 2017.godine intenzivirali inspekcijske kontrole s ciljem zaštite i poboljšanja kvalitete zraka u glavnom gradu BiH.
Shodno odredbama navedene odluke inspekcijske nadzore provode kantonalni inspektori zaštite okoliša, komunalni, urbanističko-građevinski, tržišno-turistički i saobraćajni inspektori, svako iz svoje nadležnosti.

U dosadašnjim kontrolama kantonala inspekcija zaštite okoliša, koja tokom cijele godine kontinuirano vrši nadzor nad operaterima koji u upotrebi imaju postrojenja za sagorjevanje snage 50 kW i preko 50 kW, pokrenula je 41 inspekcijski nadzor kod registrovanih subjekata koji obavljenjem određene djelatnosti vrše značajne emisije u zrak. Od subjekata kontrole zatraženo je da u ostavljenom roku:

-Poduzmu sve neophodne mjere radi smanjenja emisija u zrak;

-Urade monitoring emisije polutanata u zrak u zakonski predviđenom roku, te rezultate dostave Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, koje vodi registar emisija. U slučajevima prekoračenja Ministarstvo zahtjeva dodatni inspekcijski nadzor.

-Izrade, odnosno ažuriraju interni operativni plan za djelovanje u slučajevima proglašenja epizoda zagađenosti zraka i dokaz o učinjenom dostave Ministarstvu i nadležnoj inspekciji.

Nakon provedenog postupka i izvršenih kontrola utvrđeno je da je od registrovanih subjekata koji vrše značajne emisije u zrak, njih 30 postupilo u skladu sa traženim, a 11 nije ispoštovalo upozorenja inspektora, te se kod tog broja subjekata inspekcijski postupak nastavlja po službenoj dužnosti.
Na osnovu prijava građana koje se odnose na zagađenje zraka, izvršen je inspekcijski nadzor kod obrtničkih radnji koje se bave pekarskom djelatnošću, kao i kod subjekata koji obavljaju djelatnost proizvodnje pločastog namještaja i rezanja i kantiranja ploča od iverice. Oni spadaju u rizičnu grupu s obzirom da djelatnost kojom se bave proizvodi otpad koji se može koristiti za zagrijavanje ili za proizvodnju peleta, a da pri tome nemamo dokaz o kvaliteti istog. Na onovu utvrđenog stanja inspektori su izdavali rješenja o otklanjanju nedostataka, rješenja o izradi monitoringa emisije polutanata u zrak, te poduzimali prekršajne sankcije.
Inspektori ovih dana nadzore provode i kod subjkata na području općina Ilijaš i Ilidža koji za zagrijavanje koriste čvrsta goriva, a pored toga pokrenuta je i kontrola gradilišta u užem dijelu grada za koje je izdata okolinska dozvola Ministarstva. Prioritet u radu kantonalne komunalne inspekcije je održavanje čistoće na javnim površinama. U tom smislu zatraženo je od Službe komunalnih redara da intenziviraju kontrole gradilišta, odnosno evidentiraju svako prljanje ulica, te da izvrše kontrolu paljenja vatre na javnim površinama. Obrada tih službenih zabilješki KJKP Rad i KJKP Park, kojima se konstatuju ove vrste nepravilnosti, predstavljaju prioritet u postupanju ove inspekcije.

Kantonalna urbanističko-građevinska inspekcija do sada nije uočila nepravilnosti u postupanju učesnika u građenju. Ova inspekcija je u skladu sa ovlaštenjima pokrenula postupke kojima je zatražila da sve općinske inspekcije intenziviraju kontrole gradilišta i da podatke o utvrđenom stanju i poduzetim mjerama dostave KUIP-u.

Kantonalni saobraćajni inspektori u skladu sa nadlženostima vrše nadzor teretnih motornih vozila, kojima se obavlja prijevoz uglja, u smislu posjedovanja dokaza o kvalitetu uglja izdatog od strane akreditovane laboratorije za analizu uglja prema BAS EN ISO 17025.

Tržišno-turistička inspekcija je prilikom kontrole prodaje uglja u KS do sada izvršila nadzor nad registriranim subjektima koji obavljaju promet uglja u KS. Prekršajnim sankcijama inspektori su djelovali u jednom slučaju, jer im na uvid nije predočen certifikat o kvalitetu izdat od akreditovane kuće po BAS standardima. Osim registriranih subjekata inspektori su kontrolisali i nelegalni promet ugljem. U vezi s tim nedozvoljenim radnjama izdat je jedan prekršajni naog i rješenje o zabrani obavljanja trgovine.

Podjećamo da je u KS zabranjeno kao gorivo koristiti teška ulja, kod kojih sadržaj sumpora prelazi 1,00 % mase, a zabrana se odnosi i na prodaju i upotrebu uglja koji ima ukupni sadržaj gorivog sumpora iznad 1%, te toplotnu moć nižu od 12.000 kJ/kg, što se dokazuje certifikatom izdatim od strane ovlaštene laboratorije. Istovremeno napominjemo da je kontrola ložišta individualnih stambenih objekata u nadležnosti Inspekcije zaštite od požara koja djeluje pri MUP-u KS. Mjerenje emisija iz motornih vozila se vrši na tehničkom pregledu vozila u skladu za posebnim propisima iz oblasti bezbjednosti saobraćaja i citiranom odlukom, što kontroliše Ministarstvo unutrašnjih poslova KS.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS će i u narednom periodu svim raspoloživim kapacitetima nastaviti sa započetim aktivnostima, koje imaju za cilj odgovorno postupanje subjekata nadzora uz provođenje kontrola nad primjenom Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj 23/16), kao i Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, broj 4/17). Informacije o provedenim postupcima, utvrđenom stanju i poduzetim mjerama će biti dostavljene Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Operativnom štabu Vlade Kantona Sarajevo.

Odlukom o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u KS predviđene su novčane sankcije koje iznose od 1.000,00 do 5.000,00 KM za pravna lica, od 500 do 1000 za odgovorno lice u pravnom licu, kao i za fizička lica.

Napominjemo građane da uočene nepravilnosti, koje se odnose na nepoštivanje ove zakonske obaveze, mogu prijaviti na Eko-telefon 66 00 00 ili broj Uprave 770-156.