Pojačane aktivnosti KUIP-a tokom prvomajskih praznika koje se nastavljaju tokom cijelog mjeseca

26.04.2023

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo će povodom predstojećih prvomajskih praznika tokom oba praznična dana (1. i 2.maj) intenzivirati inspekcijske nadzore nad radom tržnih centara i većih trgovačkih lanaca s ciljem zaštite prava radnika na povećanu plaću za rad tokom praznika. Zakon o radu ne zabranjuje rad u vrijeme praznika, već propisuje da radnik ima pravo na povećanu plaću za rada u skladu s kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu, te propisuje i novčane kazne u slučaju da poslodavac radniku uskrati pravo na povećanu plaću. Novčane sankcije za konkretan prekršaj iznose od 1.000 do 3.000 KM za pravna, odnosno od 2.000 do 5.000 KM za odgovorna lica. Inspekcijski nadzori na ove okolnosti biće nastavljeni i tokom cijelog mjeseca maja kako u redovnim kontrolama kod poslodavaca, tako i na osnovu dobijenih zahtjeva oštećenih radnika.
 
Također, u mjesecu maju kantonalni tržišno-turistički inspektori će u punom kapacitetu provoditi pojačane nadzore nad primjenom Zakona o fiskalnim sistemima FBiH u dijelu posjedovanja fiskalnog uređaja i izdavanja fiskalnih računa. Istovremeno, pojačane inspekcijske kontrole na području Kantona Sarajevo će se vršiti i na okolnosti provođenja odluka o formiranju cijena i marži osnovnih životnih namirnica, te nafte i naftnih derivata, kao i primjene Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena određenih proizvoda od interesa za Kanton Sarajevo.
 
S obzirom na navedeno, pozivamo privredne subjekte da poslovanje usklade s navedenim zakonskim propisima i na taj način izbjegnu represivno djelovanje inspekcijskih organa.