Pojačane kontrole nad radom ugostiteljskih objekata u KS

14.05.2024

U cilju osiguranja izvršenja zakona i drugih propisa iz nadležnosti kantonalnih tržišno-turističkih i inspektora rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS sredinom ove sedmice na području Kantona Sarajevo realizirat će se višesedmična akcija pojačanih inspekcijskih nadzora s posebnim akcentom na rad ugostiteljskih objekata.
Težište kontrolnih aktivnosti tržišno-turističkih inspektora usmjereno je na suzbijanje bespravnog prometa roba u dijelu posjedovanja odobrenja za rad, kao i izdavanje fiskalnih računa.
Istovremeno, kantonalni inspektori rada će kontrolisati radno-pravni status osoba koje u momentu inspekcijskog nadzora obavljaju poslove iz redovne djelatnosti. U svim slučajevima kršenja zakonskih propisa inspektori će poduzimati kaznene mjere izdavanjem prekršajnih naloga, kao i druge mjere predviđene zakonom.
Pozivamo subjekte nadzora, odnosno pravna i fizička lica koja posluju na području Kantona Sarajevo da preispitaju poslovanje i blagovremeno ga uvedu u zakonske okvire, te na taj način izbjegnu represivne inspekcijske mjere i finansijske sankcije.
Podsjećamo, novčane kazne propisane Zakonom o fiskalnim sistemima u FBiH za neizdavanje fiskalnog računa iznose do 20.000 KM. Novčana sankcija poslodavcima za angažovanje radnika bez zaključenog ugovora o radu i izvršene prijave obaveznog osiguranja iznosi do 2.000 KM, a novčanom kaznom od 100 KM kažnjavaju se i osobe koje radne “na crno”.
Dodajemo i da inspektori za hranu u timskom radu sa veterinarskim inspektorima Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS paralelno provode službene kontrole u ugostiteljstvu s akcentom na proizvode ribarstva, kao i u ćevabdžinicama, te objektima koji prometuju sladoled. Tokom službenih kontrola vršit će se uzorkovanje hrane, kao i kontrola higijene površina uzimanjem briseva, za koje će laboratorijsku analizu raditi JU Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu.