Potpisan sporazum o uvođenju CAF modela u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS

23.04.2021

S ciljem implementacije zajedničkog okvira za upravljanje kvalitetom (Common Assesment Framework-CAF) direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS Fahir Halilović i direktor Agencije za državnu službu F BiH Refik Begić danas su u prostorijama Uprave u Nedžarićima potpisali sporazum o zajedničkoj implementaciji projekta "Potpunog upravljanja kvalitetom u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo".
Radi se o uvođenju besplatnog i jednostavnog alata pomoći organizacijama javnog sektora pri korištenju tehnika upravljanja kvalitetom, a s ciljem unapređenja rada u Upravi u smilsu osnaživanja timskog rada, kao i prilagođavanja potrebama zainteresiranim stranama.
 
„Moram priznati da smo jedna od rijetkih institucija javne uprave koja u svom radu konzistentno primjenjuje osnovne funkcije menadžmenta planiranja, organiziranja, upravljanja, vođenja i kontrole, te da u pogledu upravljanja kvalitetom potpuno primjenjujemo Demingov ciklus ili PDCA ciklus koji se sastoji od četiri faze: planiraj, izvrši, provjeri i poboljšaj, a sve sa ciljem kvalitetnog isporučivanja javnih usluga, te sticanja i razvoja povjerenja i legitimiteta.
Današnjim potpisivanjem sporazuma o zajedničkoj implementaciji projekta upravljanja kvalitetom CAF, koji se primjenjuje u institucijama javne uprave mi nastavljamo sa razvojem i unapređenjem naših aktivnosti, a prije svega inspekcijskih poslova u pogledu upravljanja kvalitetom. Kvalitetna implementacija ovog projekta čije okončanje očekujemo krajem decembra ove godine, doprinijet će efikasnijem i efektivnijem funkcioniranju kako pojednih inspekcija u sastavu nadležnih inspektorata, tako i Uprave za inspekcijske poslove u cjelini, a sve sa ciljem razvoja povjerenja na relaciji: inspekcije – subjekti nadzora i inspekcije – građani“, rekao je tom prilikom direktor Uprave Fahir Halilović.
Na radnom sastanku koji je prethodio potpisvanju, a kojem su prisustvovali predstavnici obje institucije i članovi CAF radne grupe KUIP-a, definisani su ciljevi, zadaci i rezultati koji bi trebali biti ostvareni implementiranjem CAF-a u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS. Dogovoreno je i da prvi izvještaj o samoprocjeni bude realiziran do oktobra 2021. godine, a Plan unapređenja i Akcioni plan do kraja 2021. godine.
Ukupna procjena troškova tereti se na budžet Agencije za državnu službu Federacije BiH kroz Projekat Kantona Sarajevo „Sufinansiranje povjerenih poslova u skladu sa odredbama kantonalnih zakona o državnoj službi“.