Šta su inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS zabilježili tokom kontrola za prvomajske praznike ?

07.05.2019

Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, kako je bilo i najavljeno, provodili su pojačane nadzore tokom oba dana prvomajskih praznika na području Kantona Sarajevo, dok su veterinarski inspektori sa kontrolama iz svoje nadležnosti počeli sedmicu ranije. Prioritetni cilj ovih aktivnosti bila je zaštita zdravlja građana, kao i sprečavanje svih oblika sive ekonomije i kršenja zakonskih propisa iz nadležnosti Uprave.
 
Inspektori veterinarske inspekcije su zbog neposjedovanja veterinarsko-zdravstvenih oznaka (žigova) oduzeli 607 kg junećeg i telećeg mesa, koje je neškodljivo uništeno, te 1.440 komada nepropisno označenih konzumnih jaja, koja su stavljena van prometa. Oduzeli su i 34 životinje bez veterinarsko-zdravstvene dokumentacije-svjedodžbe o zdravstvenom stanju, za koje je u dva slučaja potvrđena bruceloza. Iz navedenog razloga hitno je doneseno rješenje postupajućeg veterinarskog inspektora kojim je naređeno neškodljivo uklanjanje bolesnih životinja, uz temeljnu dezinfekciju. Ostale, negativne životinje, su upućene u mjesto boravka, odnosno Srednjobosanski kanton, te će dalje nadzore, a na osnovu informacje veterinaskih inspektora iz Sarajeva, provoditi nadležna inspekcija tog kantona. Ukupna vrijednost oduzetih životinja i proizvoda životinskog porijekla iznosi oko 11.000 KM.
 
Inspektori rada su tokom prvomajskih praznika vršili pojačane inspekcijske nazore, većinom u objektima koji se bave trgovinom i ugostiteljstvom. Nadzore su provodili kod većih trgovačkih lanaca, marketa i ugostitelja u Kantonu Sarajevo, a drugog dana praznika i u velikim tržnim centrima koji 1. maja, pretežno, nisu radili. Tokom dvodnevnih kontrola inspektori su kod 48 poslodavaca evidentirali da je u 463 poslovne jedinice za dane prvomajskih praznika radilo ukupno 4.957 radnika. Poslodavcima je naloženo da po isplati plaće za mjesec maj 2019. godine, a najkasnije do 30.juna 2019.godine, dostave  inspektorima na uvid dokaz o uvećanju plaće radnicima koji su radili na dane praznika. U provedenim nadzorima u jednom slučaju je utvrđen i angažman tri osobe bez zaključenog ugovora o radu i prijave na osiguranje, zbog čega sz inspektori djelovali izdavanjem prekršajnih naloga. U međuvremenu smo imali i pet prijava na ove okolnosti na osnvu kojih su izvršeni inspekcijski nadzori, a podaci iz tih nadzora čine sastavni dio izvještaja.

Timski nadzori inspektora za hranu, sanitarnih i tržišno-turističkih inspektora oba dana praznika bili su usmjereni na kontrole prometa hranom, odnosno  zdravstveno-higijensku ispravnost hrane i uslova prodaje, te sprječavanja prodaje bez odobrenja nadležnog organa. Inspektori su, između ostalih, bili na lokalitetima Trebevića, Vrela Bosne, Stojčevca, Velike aleje, šetališta ispred Hotela Hercegovina, gdje nije evidentirana nelegalna prodaja. Svi zatečeni subjekti posjedovali su ugovor o zakupu, rješenje za rad, kao i dokaz o urađenom zdravstvenom pregledu na kliconoštvo, što je inspektorima dato na uvid. Osim toga, tržišno-turistički inspektori su provodeći nadzore iz svoje nadležnosti djelovali izdavanjem 20 prekršajnih naloga u vrijednosti od 30.900 KM, od čega 13 radi neizdavanja fiskalnih računa, a sedam radi kršenja Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Donijeli su i jedno rješenje o zabrani rada, zbog neposjedovanja odobrenja za rad nadležnog organa.
 
U toku praznika Inspektorat saobraćajne i cestovne inspekcije je vršio pojačane inspekcijske nadzore nelegalnog prijevoza putnika taksi i kombi vozilima na putnim pravcima koji vode prema izletištima u Kantonu Sarajevo. Radi utvrđenih nepravilnosti inspektori su izdali devet prekršajnih naloga i izrekli novčane kazne od 3.650 KM.
 
Komunalna i inspekcija zaštite prirode su, rukovodeći se ranijim iskustvima, nadzore provodili u saradnji sa komunalnim redarima KJKP “PARK i “RAD”, te nadzorničkim službama za zaštitu prirode KJU za zaštićena područja. Pored toga, Inspektorat je blagovremeno kontaktirao sve općine Kantona Sarajevo, ponudio saradnju i pomoć, te zatražio pojačan nadzor općinskih komunalnih inspektora nad korištenjem javnih površina. Služba komunalnih redara KJKP "Rad" je u toku praznika bila organizovana u dvije smjene. Njihovi mobilni timovi su bili na svim lokacijama u KS na kojima se očekivalo intenzivnije okupljanje građana. Zatečeno stanje komunalne čistoće na terenu je bilo zadovoljavajuće uz sporadične izuzetke, koji se odnose na neadekvatno odlaganje manjih količina otpada. Radi toga je sačinjeno sedam službenih zabilješki na osnovu kojih će biti pokrenuti prekršajni postupci nadležne inspekcije. Broj posjetilaca u svim zaštićenim područjima bio je znatno veći drugog prazničnog dana. Prema izjavama nadzornika prirode sve je prošlo u najboljem redu, te nisu evidentirane štete na prirodi.
Kantonalni šumarski inspektori su s ciljem sprečavanja nelegalne sješe i zaštite šuma od šumskih požara obišli lokalitete na području općina Ilijaš, Ilidža i Hadžići, uključujući i Malo i Veliko polje na Igmanu. Na terenu su bili i lugari Kantonalne uprave za šumarstvo koji su u mjestima Gajine i Paljevo evidentirali bespravne sječe na privatnim parcelama. U predstojećem periodu šumarski inspektori će u saradnji sa Kantonalnom upravom za šumarstvo poduzeti potrebne mjere radi utvrđivanja odgovornih osoba i poduzimanja drugih mjera iz nadležnosti ove inspekcije, dok će pronađena drvna masa ,u količini od oko 10 kubnih metara posječenih stabala, privremeno biti predata na čuvanje KJP “Sarajevo-šume”. Slučajevi loženja vatre na nedozvoljenim mjestima nisu registrovani.