Tokom prvomajskih praznika kontrolisani poslodavci u KS i oko 2000 radnika

05.05.2023

Inspektori rada Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, kako je bilo i najavljeno, provodili su tokom oba praznična dana prvomajskih praznika, pojačane inspekcijske nadzore nad radom tržnih centara i većih trgovačkih lanaca s ciljem zaštite prava radnika na povećanu plaću za rad tokom praznika. Kontrolama je bilo obuhvaćeno 1997 radnika i 21 poslodavac u Kantonu Sarajevo.
S obzirom da Zakon o radu ne zabranjuje rad u vrijeme praznika, već propisuje da radnik ima pravo na povećanu plaću za rad u skladu s kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu, poslodavci su, najdalje do kraja narednog mjeseca, dućni dostaviti postupajućim inspektorima dokaz o uvećanju plaće za radnike koji su evidentirani planskim inspekcijskim kontrolama. Zbog nepostupanja u skladu sa navedenim odredbama poslodavcima se mogu izreći novčane kazne u iznosu od 1.000 do 3.000 KM za pravna, odnosno od 2.000 do 5.000 KM za odgovorna lica.
U međuvremenu je Inspektoratu rada, zaštite na radu i socijalne zaštite upućeno sedam zahtjeva za inspekcijski nadzor od strane oštećenih radnika, po kojima će pravovremeno biti izvršeni inspekcijski nadzori i dostavljeni odgovori podnosiocima, uz napomenu da će inspektori rada i tokom cijelog mjeseca maja nastaviti kontrole poslodavaca po ovom zakonskom osnovu, kao i po zahtjevima stranaka.