U KS uspostavljen funkcionalan sistem službenog uzorkovanja: U toku 2017.godine analizirano 7.388 uzoraka hrane i briseva

26.01.2018

U okviru veterinarsko-zdravstvenih pregleda i kontrola u objektima za proizvodnju i promet proizvoda životinjskog porijekla, kao i službenog uzorkovanja kantonalnih veterinarskih inspektora, u toku 2017.godine na području Kantona Sarajevo uzeto je i laboratorijski analizirano 7.388 uzoraka hrane i hrane za životinje, briseva površina i vode. Neusklađenosti su utvrđene kod ukupno 102 uzoraka, od čega najveći udio neusklađenosti u procentu od 91,18% odnosi na mikrobiološke parametre, odnosno bakterije, kvasci i plijesni, dok se ostatak odnosi na fizikalno-hemijske parametre. (Sadržaj teških metala i aditiva i dr. iznad propisanih vrijednosti)
Važno je napomenuti da je krajem 2017.godine u Kantonu Sarajevo uspostavljen funkcionalan sistem službenog uzorkovanja, a to potvrđuje i činjenica da je blizu 50% neusklađenosti utvrđeno u decembru 2017.godine, kada su intenzivirane službene kontrole. Službeno uzorkovanje se provodi na osnovu prethodno izrađenog Plana kojim je predviđeno uzimanje uzoraka u svim fazama proizvodnje (od farme do stola). U svrhu realizacije Plana potpisan je i Sporazum o pružanju usluga laboratorijskog ispitivanja sa Veterinarskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, kao nosiocem konzorcija laboratorija koje provode niz ispitivanja. (Mikrobiološke analize, analize ostataka veterinarskih lijekova, teških metala, toksina i pesticida, te drugih fizikalno-hemijskih parametara od značaja za javno zdravlje). Istovremeno, studentima završnog semestra tog fakulteta osigurano je da se, u cilju sticanja praktičnih kompetencija, upoznaju za načinima i metodama veterinarskih nadzora, a pod mentorstvom veterinarskog inspektora.

Prednost postupka službenog uzorkovanja je objektivna revizija postupaka unutrašnjih kontrola koje su dužni provoditi subjekti u poslovanju s hranom u skladu sa načelima HACCP sistema. Osim toga značaj službenog uzorkovanja ogleda se i u verifikaciji sistema kontrole veterinarske inspekcije na području Kantona Sarajevo, što je posebno značajno za objekte koji ostvaruju međunarodni promet, odnosno vrše izvoz u zemlje EU, zemlje cefte i sl.

Radi zaštite zdravlja i interesa potrošača kantonalni veterinarski inspektori i inspektori za hranu nastavljaju službene kontrole usmjerene na zdravstvenu ispravnost hrane u prometu i proizvodnji. S ciljem provedbe Plana osigurana su potrebna finansijska sredstva, te dodatna obuka inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, koji provode uzorkovanje na terenu.