U KUIP-u potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti borbe protiv korupcije

22.02.2021

U prostorijama Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS danas je potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti borbe protiv korupcije koji su potpisali direktor Uprave Fahir Halilović i Šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo Erduan Kafedžić, a sastanku su prisustvovali i savjetnik za borbu protiv korupcije Ureda Eric Larson i šef Sektora za internu kontrolu Uprave Emir Bašić.
Ugovorne strane potpisivanjem ovog Memoranduma uspostavile su formalnu, institucionalnu saradnju, koja se sastoji od različitih vidova, oblika i vrijednosti podrške i pomoći vezanih za saradnju sa građanskim društvom, sprječavanje i suzbijanje koruptivnih aktivnosti, te razvijanje svijesti o štetnosti korupcije u skladu sa strateškim dokumentima koje imaju obavezujući karakter za KS.
 
“Imajući u vidu dosadašnji visoko dostignuti nivo saradnje KUIP KS sa Uredom za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom, današnji čin potpisivanja MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU I SARADNJI U OBLASTI BORBE PROTIV KORUPCIJE predstavlja ustvari samo formaliziranje okvira za dalju efikasnu saradnju u oblasti borbe protiv korupcije, kao i stvaranje PLATFORME za dalji razvoj i unapređenje na ovom planu. Prepoznate prijetnje eksternog i internog karaktera: Sklonost velikog broja subjekata koji obavljaju registriranu djelatnost da krše postojeće propise, vrlo često i s krajnjom namjerom, tranzicijski sistem podložan za razvoj sive ekonomije u Kantonu Sarajevo, sankcije propisane u Zakonu o fiskalnim sistemima, Zakonu o radu pa i aktuelnom Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koje nemaju odvraćajući učinak za ponavljanje počinjavanja prekršaja, te prijetnje od mogućnosti zloupotrebe načela samostalnosti i načela slobodne ocjene dokaza od strane inspektora kao državnih službenika sa posebnim ovlaštenjima, predstavljaju izazove da se permanentnim aktivnostima KUIP KS iste prijetnje pretvore u prilike i na taj način prevenira i bori protiv korupcije u KS, istakao je prilikom potpisivanja direktor Uprave Fahir Halilović
 
Jedna od najvažniji odrednica ovog memoranduma jeste uspostava Registara inspekcijskih nadzora, koje provodi Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS, nad radom institucija, čiji je osnivač Kanton Sarajevo, odnosno institucija sa kojima Ured sarađuje.
“Uspostavom ovog registra dobit ćemo indeks koje institucije najčešće krše zakone, kao i indeks zakona koji se najčešće krše. Na ovaj način moći ćemo doći do konkretnih institucija i pojedinaca koji dominiraju u kršenju zakona. To će kasnije inicirati izmjene i dopune nekih akata koji bi omogućili da takvi pojedinci i rukovodioci mogu biti smijenjeni sa svojih funkcija”, istakao je šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kafedžić.
Potpisivanje Memoranduma o razumijevanju i saradnji treba da bude u funkciji daljeg razvoja povjerenja i legitimiteta uz osiguravanje zakonitosti i zaštitu javnog i privatnog interesa.
“Od samog početka imenovanja na poziciju direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS insistirao sam na potpunoj i kontinuiranoj primjeni i strogom poštivanju odredaba člana 30. Zakona o inspekcijama KS, čijim stavom (3) je propisano da je “Nadležna inspekcija dužna da u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva za vršenje inspekcijskog nadzora obavi inspekcijski nadzor, a o utvrđenom činjeničnom stanju i eventualno poduzetim mjerama u roku od osam dana od dana okončanja inspekcijskog nadzora pisanim putem obavijesti podnosioca zahtjeva, pri čemu zahtjevi koji dolaze od strane Tužilaštava KS i Ureda za borbu protiv korupcije imaju potpuni prioritet”, dodao je Halilović.
Koliko god je preventivno i korektivno djelovanje inspekcije naspram subjekata nadzora važno, jasno je da je za kreiranje, stvaranje i isporuku javne vrijednosti putem inspekcijskog nadzora, ključnu ulogu ima i konzistentna primjena sadržaja citiranih zakonskih odredbi, zaključio je na kraju.