U prvih pola godine zbog bespravnog prometa izdate kazne u iznosu od 103.000, 00 KM

05.07.2024

Suzbijanje bespravnog prometa sa posebnim akcentom na akciznu robu – cigarete, rezani duhan i dr. koja se prodaje bez odobrenja mjerodavnog organa i dokumentacije o porijeklu robe predstavlja jedan od prioritetnih zadataka Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, odnono tržišno-turističkih inspektora, koji provode stalne kontrole, ali i organiziraju zajedničke aktivnostie sa pripadnicima MUP-a KS na svim frekventnim lokalitetima na područiju Kantona Sarajevo u prijepodnevnim i popodnevnim terminima, ali nerijetko i danima vikenda. S obzirom da izostaju sistemska rješenja u ovoj oblasti, nelegalna prodaja se, najčešće, po odlasku inspektora ponovo nastavlja, radi čega je i veliki broj pokrenutih prekršajnih postupaka pred nadležnim sudom od strane inspektora, a protiv osoba koji su česti “ponavljači u prekršaju”.
 
Za period 01.01.-30.06.2024. godine izuzeta je roba u ukupnoj vrijednosti od 4.606,50 KM. Podneseno je ukupno 10 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka pred Općinskim sudom u Sarajevu prema licima koja su zatečena u obavljanju trgovačke djelatnosti robom bez pravno relevantne prateće dokumentacije iz koje se može nedvosmisleno utvrditi porijeklo i vlasništvo robe. Izdata su i 103 prekršajna naloga u iznosu od 103.000,00 KM prema licima koja su zatečena u obavljanju trgovačke djelatnosti bez rješenja za rad.
 
U postupku inspekcijskih nadzora izuzete su ukupno 723 kutije cigareta u orginalnom pakovanju bez akciznih markica, 47 kutija motanih cigareta pakovanje 20/1, 24,50 kg rezanog duhana bez akcizne markice, te 14 kutija filtera za cigarete. Izuzeto je također i 38 kg povrća, 110 komada ukrasnih magneta, te 15 kišobrana.
 
Izuzeta roba je predata u Direkciju za robne rezerve KS do okončanja sudskih postupaka koji se vode kod nadležnog Suda u Sarajevu.
Inspekcijskim nadzorima obuhvaćena su osobe koje nelegalni promet obavljaju pored zelenih pijaca, autopijaca, pijaca rabljenom robom, te drugim frekventnim lokalitetima i ulicama u Kantonu Sarajevo, a to su, između ostaih, ulice M.M. Bašeskije, Ferhadija, Gimnazijska, Gradačačka, Velika Aleja, Muhameda Kantardžića, lokaliteti pijaca na Grbavici, Otoci, Ilidži, Markalama, Vogošći, Hadžićima, kao i ulice Džemala Bijedića, Trg ZAVNOBIH-a, Trg Solidarnosti bb, Alije Kučukalića, lokalitet ispred Gradskog groblja Vlakovo i dr.
 
Bitno je naglasiti da su tržišno-turistički inspektori provodili inspekcijske nadzore u dijelu provjere validnosti rješenja za rad izdatog od strane nadležnog organa i posjedovanja pravno- relevantne prateće dokumentacije, dok su po službenoj dužnosti o našim aktivnostima obavještene i nadležne općinske komunalne inspekcije radi poduzimanja daljih radnji iz domena njihove nadležnosti, a u vezi sa zauzimanjem javne površine.
 
Ovom prilikom ponovo ističemo da se od strane ovog organa aktivnosti na suzbijanju bespravnog prometa na svim frekventnim lokalitetima Kantona Sarajevo vrše u kontinuitetu u saradnji sa pripadnicima policijskih uprava MUP-a Kantona Sarajevoi, a  u skladu sa raspoloživim resursima i drugim aktivnostima koje smo obavezni vršiti, te da ovaj organ ne može sam eliminirati pojavu nelegalnih uličnih prodavača, s obzirom da je to kompleksnija problematika, koja predstavlja opšti društveni problem i traži angažman i drugih nadležnih institucija.