Uočene nepravilnosti prijavite Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS

04.01.2019

Tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su tokom mjeseca decembra 2018.godine, uključujući i dan dočeka Nove godine, izvršili nadzore u više od 100 ugostiteljskih objekata na području Kantona Sarajevo. S obzirom da je na portalu klix.ba juče objavljena informacija koja se odnosi na "podizanje cijena tokom praznika" u Caffe slastičarni "Vatra", ističemo da je navedeni prekršaj konstatovan i prekršajno sankcionisan od strane kantonalne tržišno-turističke inspekcije, a u skladu sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti FBiH.

U uslovima slobodnog formiranja cijena na tržištu, privredni subjekti mogu formirati cijene proizvoda i usluga prema uvjetima tržišta, a inspektori kontrolišu da li su privredni subjekti utvrdili pravila o načinu formiranja cijena, kao i da li se pridržavaju tih pravila, što im je zakonska dužnost.

Zakon o unutrašnjoj trgovini FBiH, Zakon o kontroli cijena FBiH, kao i Zakon o zaštiti potršača BiH, svaki na svoj način obavezuje preduzeća i fizička lica da se trebaju pridržavati istaknutih cijena, a da cjenovnici i pojedinačna cijena usluga i proizvoda mora biti istaknuta na vidnom i mjestu dostupnom za kupca.

S obzirom da će kontinuirane aktivnosti tržišno-turistčkih inspektora, na okolnosti izdavanja fiskalnih računa, kao i ostalih propisa nad kojima vrše nadzor, biti nastavljene i u predstojećem periodu, pozivamo subjekte nadzora da poslovanje usklade s pozitivnim zakonskim propisima kako bi izbjegli represivne mjere. Pored toga pozivamo i građane, kao i sva pravna i fizička lica, da sve uočene nepravilnosti i kršenje propisa čiju primjenu nadzoruju inspekcije u sastavu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, mogu prijaviti na jedan od redovnoh načina komunikacije, odnosno mailom kuip@kuip.ks.gov.ba, telefonom za prijave 770-156, putem faxa na brojeve 770-151 ili 569-890, kao i punjive forme obrazca na službenoj stranici KUIP-a.
Na osnovu svake dobijene prijave, inspektori provode usmjerene nadzore po službenoj dužnosti, o čemu, u skladu sa Zakonom o inspekcijama KS i njime utvrđenim rokovima, obavještavaju podnosioce zahtjeva o konstatovanom činjeničnom stanju i eventualno poduzetim mjerama.