ŠUMARSKA INSPEKCIJA KS VRŠI POJAČAN NADZOR NAD PROVEDBOM MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

21.03.2012

S obzirom da su u prethodnoj godini zabilježeni brojni požari na otvorenom, koji su izazvali velike materijalne štete, Šumarska inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove podsjeća građane da je Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH, Zakonom o zaštiti prirode, propisima o zaštiti šuma od požara, kao i odlukama Kantona i Grada Sarajevo, zabranjeno spaljivanje otpadnih materijala u blizini šuma, poljoprivrednih površina, kao i naseljenih mjesta.

Kako bi se spriječile neželjene posljedice, prvenstveno šumski požari, nadležna inspekcija će u narednom periodu pojačati aktivnosti na evidentiranju i sankcionisanju onih koji se ne pridržavaju navedenih propisa. Također, molimo građane da neophodno spaljivanje otpadnih materijala vrše na sigurnim mjestima i pod punom kontrolom, uz napomenu da je spaljivanje zabranjeno bez potrebne opreme i sredstava za gašenje požara.
Nadležna inspekcija očekuje od lugarskih službi Kantonalne uprave za šumarstvo da o svakoj zapaljenoj vatri na otvorenom obavezno sačine zapisnik, a od pripadnika MUP-a KS i Kantonalnog štaba civilne zaštite maksimalan angažman na sprečavanju ovih neželjenih pojava. Podsjećamo i na obavezu KJP „Sarajevo-šume“, koje je dužno u toku kalendarske godine, u periodu od marta do oktobra, organizovati osmatračku službu. Pripadnici ove službe provode na terenu 24 sata, i u slučajevima požara obavještavaju nadležne organe.
U slučaju nekontroliranog širenja vatre preporučujemo građanima da odmah obavijeste vatrogasce na broj telefona 123, Kantonalni operativni centar civilne zaštite na broj telefona 121, ili policiju na broj telefona 122.
Prema dosadašnjim statistikama najčešći uzroci izbijanja požara su spaljivanje korova, suhe trave i ostalog niskog rastinja.