Sektor za stručne i zajedničke poslove

U Sektoru za stručne i zajedničke poslove obavljaju se sljedeći poslovi:

 

 • izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala, na

 • osnovu odgovarajućih podataka, u dijelu koji se odnosi na Upravu;

 • izrada budžeta i završnog računa u dijelu koje se odnosi na Upravu; 

 • izrada elaborata, projekata, planova, analiza i izvještaja o finansijskim rezultatima i poslovanju Uprave;

 • izrada stručno-analitičkih informacija iz oblasti knjigovodstva i finansija;

 • obavljanje poslova finansijske operative i knjigovodstva;

 • planiranje i nabavka opreme, potrošnog materijala i drugi finansijsko-materijalni poslovi;

 • priprema programa i planova povezivanja i funkcionisanja informacionog sistema u Upravi;

 • priprema metodologija i standarda za formiranje, održavanje i ažuriranje baze podataka za potrebe Uprave;

 • izrada i donošenje pojedinačnih akata koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi radnog odnosa;

 • izrada i donošenje pojedinačnih akata predviđenih zakonom i drugim propisima;

 • pravni poslovi u okviru nadležnosti Uprave;

 • izrada normativnih akata i drugih općih akata za potrebe Uprave; 

 • davanje stručnih pravnih mišljenja;

 • prikupljanje, sređivanje i obrada podataka u oblastima za koje je nadležna Uprava;

 • administrativno-tehnički poslovi za direktora; 

 • postupanje sa oduzetom robom u inspekcijskom nadzoru;

 • informaciono-dokumentacioni poslovi koje obavljaju namještenici;

 • prepis i umnožavanje materijala (operaterski i daktilografski poslovi) za potrebe Uprave;

 • kancelarijsko poslovanje (prijem, zavođenje, raspoređivanje, otprema pošte i arhiviranje);

 • poslovi vozača putničkih vozila, i pomoćnih radnika oko oduzete robe;

 • drugi poslovi iz nadležnosti Uprave.