Propisi KUIP

Ukupno 31 - 60 od 483
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina 'Službene novine FBiH' 6/98, 35/98, 11/99, 50/11 6/98, 35/98, 11/99, 50/11
Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja i radijacionoj sigurnosti 'Službene novine FBiH' 15/99 15/99
Zakon o liječništvu 'Službene novine FBiH' 56/13 PDF icon 56/13
Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva 'Službene novine FBiH' 37/12 PDF icon 37/12
Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata 'Službene novine FBiH' 40/10 PDF icon 40/10
Zakon o stomatološkoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' 37/12 PDF icon 37/12
Zakon o hrani 'Službeni list RBiH' 50/04 PDF icon 50/04
Zakon o zdravstvenoj zaštiti 'Službene novine FBiH' 46/10 i 75/13 PDF icon 46/10
Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti 'Službene novine FBiH' 29/05 PDF icon 29/05
Zakon o zdravstvenom nadzoru životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe 'Službeni list SRBiH' 43/86 i 18/90 43/86 i 18/90
Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica predmeta opće upotrebe preuzet Uredbom sa zakonskom snagom (“Sl.list R BiH”, broj 2/92) 'Službeni list SFRJ' 53/91 53/91
Zakon o sanitarnoj inspekciji preuzet Uredbom sa zakonskom snagom (Sl.list “RBiH”, broj 2/92) 'Službeni list SRBiH' 23/77, 16/82,13/83, 15/90 23/77, 16/82,13/83, 15/90
Zakon o studentskom organizovanju na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 11/10 11/10
Zakon o naučno-istraživačkoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' 26/16 26/16
Zakon o visokom obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 42/13, -Prečišćeni tekst 13/15 42/13, -Prečišćeni tekst 13/15
Zakon o prosvjetnoj inspekciji 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/00 9/00
Zakon o obrazovanju odraslih 'Službene novine Kantona Sarajevo' 40/15 40/15
Zakon o srednjem odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/10 i 32/10 23/10 i 32/10
Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/04, 21/06, 26/08, 31/11, 15/13 i 1/16 10/04, 21/06, 26/08, 31/11, 15/13 i 1/16
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 26/08 i 21/09 26/08 i 21/09
Zakon o prosvjetnoj inspekciji 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/00 9/00
Zakon o socijalnoj zaštiti,zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' 38/14-Prečišćeni tekst, 38/16 PDF icon 38_14.pdf, PDF icon 38-16.pdf, PDF icon 44_17.pdf
Zakon o štrajku 'Službene novine FBiH' 14/00 14/00
Zakon o zapošljavanju stranaca Federacije BiH 'Službene novine FBiH' 111/12 111/12
Zakon o obavezama i ovlaštenjima kontrolora operatera javnog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 37/14 PDF icon 37/14
Zakon o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala 'Službene novine FBiH' 35/98 PDF icon 35/98
Zakon o zaštiti od buke 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/16 PDF icon 23/16
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka 'Službene novine FBiH' 04/10 PDF icon 04/10
Zakon o uslovima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta 'Službene novine FBiH' 27/97 i 25/06 PDF icon 27/97, PDF icon dopuna 25/06
Zakona o šumama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/13 PDF icon 5/13