Propisi KUIP

Ukupno 31 - 60 od 472
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 58/08 58/08
Zakon o lijekovima 'Službene novine FBiH' 109/12 109/12
Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 35/05 35/05
Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina 'Službene novine FBiH' 6/98, 35/98, 11/99, 50/11 6/98, 35/98, 11/99, 50/11
Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja i radijacionoj sigurnosti 'Službene novine FBiH' 15/99 15/99
Zakon o liječništvu 'Službene novine FBiH' 56/13 56/13
Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva 'Službene novine FBiH' 37/12 37/12
Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva 'Službeni list RBiH' 2/92, 13/94 2/92, 13/94
Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata 'Službene novine FBiH' 40/10 40/10
Zakon o stomatološkoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' 37/12 37/12
Zakon o ustanovama 'Službeni list RBiH' 6/92, 8/93 i 13/94 6/92, 8/93 i 13/94
Zakon o hrani 'Službeni list RBiH' 50/04 50/04
Zakon o zdravstvenoj zaštiti 'Službene novine FBiH' 46/10 i 75/13 46/10 i 75/13
Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti 'Službene novine FBiH' 29/05 29/05
Zakon o zdravstvenom nadzoru životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe 'Službeni list SRBiH' 43/86 i 18/90 43/86 i 18/90
Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica predmeta opće upotrebe preuzet Uredbom sa zakonskom snagom (“Sl.list R BiH”, broj 2/92) 'Službeni list SFRJ' 53/91 53/91
Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' 2/98 i 48/98 2/98 i 48/98
Zakon o apotekarskoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' 40/10 40/10
Zakon o zdravstvenoj zaštiti 'Službene novine FBiH' 46/10 46/10
Zakon o sanitarnoj inspekciji preuzet Uredbom sa zakonskom snagom (Sl.list “RBiH”, broj 2/92) 'Službeni list SRBiH' 23/77, 16/82,13/83, 15/90 23/77, 16/82,13/83, 15/90
Zakon o inspekcijama u FBiH 'Službene novine FBiH' 73/14 73/14
Zakon o studentskom organizovanju na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 11/10 11/10
Zakon o naučno-istraživačkoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' 26/16 26/16
Zakon o visokom obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 42/13, -Prečišćeni tekst 13/15 42/13, -Prečišćeni tekst 13/15
Zakon o prosvjetnoj inspekciji 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/00 9/00
Zakon o obrazovanju odraslih 'Službene novine Kantona Sarajevo' 40/15 40/15
Zakon o srednjem odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/10 i 32/10 23/10 i 32/10
Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/04, 21/06, 26/08, 31/11, 15/13 i 1/16 10/04, 21/06, 26/08, 31/11, 15/13 i 1/16
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 26/08 i 21/09 26/08 i 21/09
Zakon o prosvjetnoj inspekciji 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/00 9/00