Propisi KUIP

Ukupno 91 - 120 od 472
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o zaštiti potrošača u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 25/06 25/06
Zakon o prekršajima u FBiH 'Službene novine FBiH' 63/14 63/14
Zakon o administrtivnim taksama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/01 30/01
Zakon o hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 59/04 59/04
Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina 'Službene novine FBiH' 6/98 6/98
Zakon o zdravstvenom nadzoru životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe 'Službeni list SRBiH' 43/86,18/90 PDF icon 43/86,18/90
Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe 'Službeni list SFRJ' PDF icon 53/91
Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti 'Službene novine FBiH' 29/05 29/05
Zakon o sanitarnoj inspekciji 'Službeni list SRBiH' 23/77,16/82,13/83,15/90 23/77,16/82,13/83,15/90
Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/04,21/06 10/04,21/06
Zakon o visokom obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/10 22/10
Zakon o srednjem obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/10 23/10
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/98,9/00,18/02 4/98,9/00,18/02
Zakon o prosvjetnoj inspekciji 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/00 9/00
Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom 'Službene novine FBiH' 36/99,54/04,39/06,14/09 i 45/16 PDF icon 36-99.pdf, PDF icon 54_04.pdf, PDF icon 39_06.pdf, PDF icon 14_09.pdf, PDF icon 45_16.pdf
Zakon o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta 'Službene novine FBiH' 27/97 27/97
Zakon o zaštiti na radu 'Službeni list SRBiH' 22/90 22/90
Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigirnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/04 4/04
Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba 'Službene novine FBiH' 55/00,41/04,22/05,9(08) 55/00,41/04,22/05,9(08)
Zakon o vijeću uposlenika 'Službene novine FBiH' 38/04 38/04
Zakon o zapošljavanju 'Službene novine FBiH' 8/99 8/99
Zakon o radu 'Službene novine FBiH' 26/16 26/16
Zakon o drumskom prevozu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' 28/06,2/10 28/06,2/10
Zakon o međunarodnom i međuentitetskom cestvonom prijevozu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 1/02,14/02 1/02,14/02
Zakon o standardizaciji 'Službene novine FBiH' 19/01 19/01
Zakon o mjeriteljstvu u FBiH 'Službene novine FBiH' 8/05 PDF icon 8/05
Zakon o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta 'Službene novine FBiH'
Zakon o načinu prikupljanja , odlaganja , razvrstavanja i obavljanja otkupa sekundarnih sirovina i otpadnog materijala 'Službene novine FBiH' 16/02 16/02
Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina 'Službene novine FBiH' 23/06 23/06
Zakon o kontroli predmeta od plemenitih metala 'Službene novine FBiH' 6/98,35/98,11/99 6/98,35/98,11/99