Propisi KUIP

Ukupno 91 - 120 od 125
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o kakau i čokoladnim proizvodima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 51/11 PDF icon Preuzmi
Pravilnik o kafi, proizvodima od kafe, surogatima i proizvodima od surogata 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 51/11 PDF icon Preuzmi
Pravilnik o jestivim biljnim uljima, jestivim biljnim mastima i majonezama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 21/11 PDF icon Preuzmi
Pravilnik o izgledu i načinu korištenja znaka oznake originalnosti, oznake geografskog porijekla i oznake tradicionalnog ugleda hrane 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 81/12 PDF icon Preuzmi
Pravilnik o jakim alkoholnim i alkoholnim pićima 'Službene novine FBiH' 87/08 PDF icon Preuzmi
Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uslovima za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti 'Službene novine FBiH' 47/09 PDF icon Preuzmi
Pravilnik o postupku raspolaganja, čuvanja, prodaje ili uništenja privremeno oduzete robe u inspekcijskom nadzoru 'Službene novine FBiH' 54/08 PDF icon Preuzmi
Pravilnik o uzimanju uzoraka proizvoda i dostavljanje tih uzoraka na ispitivanje ovlaštenim stručnim institucijama 'Službene novine FBiH' 54/08 PDF icon Preuzmi
Pravilnik o načinu evidentiranja i kontrole prometa naftnih derivata putem ugrađene opreme na benzinskim postajama u FBiH 'Službene novine FBiH' 84/11 PDF icon Preuzmi
Pravilnik o količini brašna utrošenog za proizvodnju pekarskih proizvoda 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 76/10 PDF icon 76-10.pdf
Pravilnik o uslovima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine i trgovinskih usluga 'Službene novine FBiH' 49/12 PDF icon Preuzmi
Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih materija za vode koje se nakon prečišćavanja iz sistema javne kanalizacije ispuštaju u prirodni prijemnik 'Službene novine FBiH' 50/07 PDF icon Preuzmi
Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih materija za tehnološke otpadne vode prije njihovog ispuštanja u sistem javne kanalizacije odnosno u drugi prijemnik 'Službene novine FBiH' 50/07 PDF icon Preuzmi
Pravilnik o tehničkim svojstvima građevinskih proizvoda koji se projektuju i ugrađuju u sistem odvodnje i pročišćavanja oborinskih i otpadnih voda 'Službene novine FBiH' 44/17 PDF icon 44/17
Pravilnik o načinu i uvjetima ograničenoga prava korištenja javnog vodnog dobra 'Službene novine FBiH' 26/09 PDF icon 26/09
Pravilnik o načinu određivanja granice vodnog dobra i o postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru 'Službene novine FBiH' 26/09 PDF icon 26/09
Pravilnik o uspostavi i upravljanju informacijskim sustavom voda 'Službene novine FBiH' 77/09 PDF icon 77/09
Pravilnik o uvjetima i kriterijima koje moraju zadovoljiti ovlaštene pravne osobe za obavljanje stručno-tehničkih poslova iz nadležnosti agencija za vode i načinu izdavanja ovlaštenja 'Službene novine FBiH' 75/09, 43/10 PDF icon 75/09, PDF icon 43/10
Pravilnik o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenta na vodama i obalnom vodnom zemljištu 'Službene novine FBiH' 71/09 PDF icon 71/09
Pravilnik o monitoringu u područjima podložnim eutrofikaciji i osjetljivim na nitrate 'Službene novine FBiH' 71/09 PDF icon 71/09
Pravilnik o utvrđivanju područja podložnih eutrofikaciji i osjetljivih na nitrate 'Službene novine FBiH' 71/09 PDF icon 71/09
Pravilnik o minimumu sadržine općega akta o održavanju, korištenju i osmatranju vodoprivrednih objekata 'Službene novine FBiH' 18/07 PDF icon 18/07
Pravilnik o uvjetima i kriterijima koje mora ispunjavati specijalizirana i ovlaštena pravna osoba za provođenje mjera otklanjanja ili sprječavanja zagađenja voda u slučaju iznenadnoga zagađenja ili opasnosti od iznenadnoga zagađenja voda i načinu davanja 'Službene novine FBiH' 06/11, 90/13 PDF icon 06/11, PDF icon 90/13
Pravilnik o uvjetima i kriterijima koja mora ispunjavati pravno lice za izradu dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti 'Službene novine FBiH' 17/08, 38/12 PDF icon 17/08, PDF icon 38/12
Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati referentne, odnosno ovlaštene laboratorije za ispitivanje voda, sadržaju i načinu davanja ovlasti 'Službene novine FBiH' 14/10, 14/13, 26/14, 15/17, 23/17 PDF icon 14/10, PDF icon 26/14, PDF icon 15/17, PDF icon 23/17, PDF icon 14/13
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dostavljanja podataka o količinama zahvaćene vode 'Službene novine FBiH' 83/08 PDF icon 83/08
Pravilnik o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka 'Službene novine FBiH' 4/13 PDF icon 4/13
Pravilnik o normativu namirnica za jedan topli obrok 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/17 PDF icon 21_17.pdf
Instrukcija ili naredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Instrukcija o iznosima novčanih davanja po zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/17,45/17 i 28/18 PDF icon 20_17.pdf, PDF icon 45_17.pdf, PDF icon 28_2018.pdf
Naredba o opremi pod pritiskom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 52/11 52/11