Aktivnosti

13.06.2012

Za vrijeme dvomjesečnih inspekcijskih nadzora, tokom kojih je pregledano 11 zanatskih radionica i osam industrijskih objekata u Kantonu Sarajevo, koji se bave proizvodnjom i prometom kolača, sanitarni inspektori KS su uzeli 100 briseva, radi određivanja mikrobiološke čistoće, te 40 uzoraka kolača, radi ispitivanja njihove zdravstvene ispravnosti.

Prema rezultatima laboratorijskih analiza Zavoda za javno zdravstvo KS, od 100 obrađenih brisva, njih devet nije zadovoljavalo mikrobiološke kriterije, dok su svi uzorci kolača bili zdravstveno ispravni.

06.06.2012

Veterinarski inspektori Uprave za inspekcijske poslove KS su u mjesecu maju proveli sveobuhvatne inspekcijske kontrole na pijacama u Kantonu Sarajevo, prilikom čega su uzimali uzorke proizvoda od tehnički neprerađenog mlijeka, koji su potom testirani na brucelozu. Uzorke su uzimali od individualnih proizvođača, koji svoje proizvode izlažu na jednoj od deset tržnica u Kantonu Sarajevo, ili ih dopremaju iz Zenice, Visokog i Kaknja.

17.05.2012

Mikrobiološkom i fizičko-hemijskom analizom jednokratnog uzorka vode, uzetog iz rijeke Miljacke, iz kolektora otpadnih voda na desnoj obali, ispod mosta Ćumurija, utvrđena je visoka vrijednost boje organskog porijekla i mutnoće.

Kako se navodi u izvještaju Zavoda za javno zdravstvo KS, čiji su uposlenici na inicijativu kantonalnog vodnog inspektora izvršili uzorkovanje u srijedu 9.5.2012.godine, lokalitet „udarnog zagađenja“ vodotoka zbog vremenske distance, od momenta zagađenja do uzorkovanja, nije moguće odrediti.

11.05.2012

Skupština KS je na 14. sjednici (7.5.2012.godine) usvojila Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS za period od 01.01. do 31.12.2011. godine. Izvještajem je obuhvaćen obim, sadržaj i rezultati rada Odjeljenja za stručne i zajedničke poslove, kao i sedam inspektorata, koji su organizirani za obavljanje poslova osnovne djelatnosti iz nadležnosti Uprave.

20.04.2012

Inspektori uprava za inspekcijske poslove Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo provode pojačani inspekcijski nadzor nelegalnog taksi prevoza na području Kantona Sarajevo. Saobraćajni inspektori će u skladu sa utvrđenim činjeničnim stanjem poduzimati zakonom predviđene mjere, a to mogu biti uklanjanje utvrđenih nedostataka, privremena zabrana obavljanja djelatnosti, privremeno isključenje vozila iz saobraćaja ili privremeno oduzimanje vozila.

13.04.2012

Laboratorijske analize uzoraka hrane koji su uzeti 8.aprila 2012. godine, prilikom inspekcijskog nadzora u pekari „Panera“, pokazale su da je od njih 12, u tri uzorka izolovana bakterija vrste Salmonella. Prema rezultatima Zavoda za javno zdravstvo KS , Sallmonela je izolovana iz tri vrste kremastih kolača, dok od 11 briseva, uzeti sa radnih površina i ruku uposlenih, dva ne zadovoljavaju higijensku ispravnost, što je po ocjeni Zavoda uslovno zadovoljavajuće.

11.04.2012

Sanitarno-zdravstveni inspektor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS u nedjelju, 8.aprila2012.godin, iz preventivnih razloga, do daljnjeg je zatvorio pekaru „Panera“ u naselju Sokolović- Kolonija. Nakon dojave Zavoda za javno zdravstvo KS, inspektor je izvršio nadzor u ovom objektu, prilikom kojeg je uzeo 11 briseva radnih površina i ruku uposlenika, te 12 uzoraka gotovih namirnica.

21.03.2012

S obzirom da su u prethodnoj godini zabilježeni brojni požari na otvorenom, koji su izazvali velike materijalne štete, Šumarska inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove podsjeća građane da je Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH, Zakonom o zaštiti prirode, propisima o zaštiti šuma od požara, kao i odlukama Kantona i Grada Sarajevo, zabranjeno spaljivanje otpadnih materijala u blizini šuma, poljoprivrednih površina, kao i naseljenih mjesta.

08.02.2012

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS u proteklim danima nije primila nijednu predstavku građana protiv taksi prevoznika u Kantonu Sarajevo, a koja se odnosi na proizvoljno određivanje cijena taksi usluga i ne uključivanje taksimetra. Apelujemo na građane da sva kršenja nepravilnosti mogu prijaviti Kantonalnoj Upravi za inspekcijske poslove putem pismene predstavke i donijeti na adresu Bulevar Meše Selimovića do broja 12.

06.02.2012

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS informiše građane Kantona Sarajevo da Služba komunalnih redara KJKP „Rad“ 24 sata učestvuje u radu zimskih komunalnih službi, a osim toga evidentiraju i eventualna kršenja Zakona o komunalnoj čistoći, o čemu će zapisnike dostaviti na dalje postupanje nadležnom Inspektoratu za urbanizam građevinarstvo, komunalnu djelatnost i ekologiju. Osim toga, uputili smo i molbu Štabu civilne zaštite KS, da se građanima skrena pažnja na sljedeće:

02.02.2012

U Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo uspješno je završena druga faza implementacije projekta „e-inspekcije“, u okviru koje su u decembru 2011. i januaru 2012.godine, inspektori prolazili 15-dnevnu obuku, kako bi se teoretski i praktično upoznali sa načinom rada na ovom softwerskom rješenju. Sistem „e-inspekcije“ podrazumijeva elektronsko vršenje i evidentiranje inspekcijskih nadzora, te daje mogućnost inspektoru da može izdavati prekršajne naloge i rješanja, kao i sačiniti zapisnik u kancelariji i na terenu.

02.02.2012

Kantonalni saobraćajni inspektori su u periodu od 09.01. do 20.01.2012. godine učestvovali u kontroli javnog vanlinijskog prijevoza putnika-taksi prijevoza, koja se na području Kantona Sarajevo provela u saradnji sa saobraćajnim inspektorima Federalne uprave za inspekcijske poslove. Ova akcija predstavlja samo nastavak kontrola, koje su na iste okolnosti u Kantonu Sarajevo, provedene u septembru i oktobru 2011. godine, a i ovoga puta asistenciju inspektorima pružali su pripadnici Jedinice za podršku MUP-a Kantona Sarajevo.

01.11.2011

Inspektori zaštite od požara Kantonalne uprave za inspekcijske poslove od sutra ( 01. novembra 2011. godine ) će svoje dužnosti obavljati u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.
S tim u vezi obavještavamo građane i subjekte koju su predmet nadzora ove inspekcije, da zahtjeve koji se odnose na oblast zaštite od požara i vatrogastvo ubuduće mogu predavati u pisarnici Ministarstva unutrašnjih poslova KS, koje se nalazi u ulici La Benevolencija broj 16.

24.10.2011

Povodom nastupajućeg Kurban-bajrama, Veterinarska inspekcija KS će vršiti pojačane kontrole prometa životinja na lokalitetu stočne pijace u Bojniku. Osim toga, inspektori će i ovog Bajrama biti prisutni prilikom klanja kurbana, koje se vrši u organizaciji Islamske zajednica u BiH, gdje će prije klanja pregledati životinje, a poslije klanja i kurbansko meso. Sastavni dio aktivnosti kantonalnih veterinarskih inspektora u povodu ovog praznika su i kontrole prodaje životinja na mjestima koja nisu namijenjena za promet stoke, a realizirat će se u saradnji sa pripadnicima MUP-a KS.

19.10.2011

Kantonalni zdravstveno-sanitarni inspektori su, radi utvrđivanja ukupnog sanitarno-higijenskog stanja prostorija u kojima se priprema i uslužuje hrana za studente u studentskim domovima Bjelave i Nedžarići, obavili kontrolni pregled, te uzeli na laboratorijsku analizu pet uzoraka hrane i 31 bris radnih površina.

22.09.2011

Kako se navodi u izvještaju laboratorije „Agencije za vodno područje rijeke Save“, manji pomor ribe u rijeci Miljacki, koji se dogodio 18.septembra 2011. godine, najvjerovatnije je izazvalo ispuštanje određene količine relativno čiste vode iz brane na Bentbaši, u kojoj su bile ribe, u zagađene vode Miljacke, što je uzrokovalo šok za njihov organizam.

23.08.2011

Vlada Kantona Sarajevo je na svojoj 29.sjednici dala saglasnost Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove za pristupanje projektu "E – Inspekcija".

Riječ je o ekspertnom sistemu, koji u potpunosti podržava rad Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i urađen je u skladu sa direktivama Evropske unije. Temeljna svrha „E-inspekcije“ je povećanje efikasnosti i efektivnosti rada inspekcijskih organa.

Vlada Kantona Sarajevo je na svojoj 29.sjednici dala saglasnost Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove za pristupanje projektu "E – Inspekcija".

26.07.2011

Povodom održavanja centralnog dijela manifestacije "Odbrana BiH - Igman 2011." 29.jula 2011. godine, sanitarna, veterinarska i tržišna inspekcija Kantona Sarajevo će u saradnji sa policijskim upravama Hadžići i Trnovo 28. i 29. jula vršiti inspekcijski nadzor na dva prilazna punkta, kao i prodajnim mjestima na lokalitetu Velikog polja, gdje će se održati centralna manifestacija.

03.06.2011

Zvanični rezultati analize uzoraka i briseva, uzetih tokom sanitarno-higijenskog nadzora u SUR „Fan-Ferhatović“ 28.maja 2011.godine, pokazali su da je od 22 uzorka hrane u četiri izolovana bakterija Salmonella, koja se nalazila u jajima, svježem karabatku, polumasnom siru i paradajzu.
Nalaz Zavoda za javno zdravstvo KS, koji je jutros dostavljen Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, pokazao je i da je kod pet (5) uposlenika SUR „Fan-Ferhatović“, također izolirana bakterija ove vrste.

30.05.2011

Odmah nakon dojave da su se na Kliniku za infektivne bolesti KCUS-a i u Hitnu pomoć KS javila četiri pacijenata sa simptomima trovanja, sanitarni inspektor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS u subotu 28.maja 2011.godine je u 20:00 sati izvršio pregled u SUR „FAN“ (ul.Čizmedžiluk br.1, vlasnik Nidal Ferhatović) i tom prilikom do daljneg zatvorio objekat. Osim toga, urađen je sanitarno-higijenski nadzor cijelog objekta i uzeto 22 uzorka hrane i 17 briseva radnih površina, od čega 8 briseva radne odjeće i ruku četiri uposlenika.