Aktivnosti

07.08.2015

Inspekcijski timovi Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS od 27.jula ove godine u periodu od 08:00 do 24:00, odnosno do 02:00 sata, između ostalog, provode pojačane inspekcijske nadzore bespravnog prometa roba, izdavanja fiskalnih računa, nelegalnog taksi prijevoza, kao i radna 'na crno'. Tržišno-turistički inspektor do sada su zbog obavljanja bespravnog prometa sankcionisali 35 prekršilaca, od kojih su većina ponavljači u ovoj vrsti prekršaja.

23.07.2015

Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS u predstojećem periodu će všiti pojačane inspekcijske nadzore na okolnosti bespravnog prometa roba kao i bespravnog zauzimanja javnih površina na svim frekventnim lokalitetima u Kantonu Sarajevo. U tu svrhu biće formirani kombinovani inspekcijski timovi tržišno-turističkih, komunalnih i inspektora rada, koji će aktivnosti inspekcijskog nadzora provoditi u dvije smjene, odnosno u periodu od 08:00 do 24:00 sata.

02.06.2015

Povodom zvanične posjete pape Franje našoj zemlji, inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove od 04.juna će provoditi intenzivne inspekcijske nadzore nad radom smještajnih kapaciteta svih kategorija, kao i ostalih ugostiteljskih objekata registriranih na području KS. Cjelodnevne inspekcijske nadzore u punom kapacitetu provodiće tržišno-turistički, sanitarni i inspektori rada, svako iz svoje nadležnosti.

28.05.2015

Inspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije podnio je danas Tužilaštvu KS Izvještaj o postojanju osnova sumnje o izvršenom krivičnom djelu iz člana 234.Krivičnog zakona FBiH, koji se odnosi na proizvodnju i stavljanje u promet škodljivih živežnih namirnica, protiv odgovornog lica JU "Djeca Sarajeva".

19.05.2015

Saobraćajni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove juče su u postupku redovnih inspekcijskih nadzora nad obavljanjem taksi prijevoza u Kantonu Sarajevo privremeno oduzeli jedno vozilo (ŠKODA Fabia) od taksi prijevoznika koji je i ranije sankcionisan zbog neposjedovanja dopunske taksi oznake Ministarstva saobraćaja KS.

11.05.2015

Nakon što su se, prema stručnom mišljenju Zavoda za javno zdravstvo KS, stekli uslovi za odjavu epidemije zaraznog trovanja hranom na području Kantona Sarajevo kantonalna sanitarna inspekcija stavila je van snage rješenja o privremenom zatvaranju Centralne kuhinje i vrtića "Lastavica" JU "Djeca Sarajeva". Odluka je donesana nakon što je Zavod za javno zdravstvo KS saopćio da su nalazi tri uzastopne stolice uposlenika Centralne kuhinje i vrtića "Lastavica" negativni, kao i da su kontrolni brisevi ruku uposlenih, opreme, radnih površina i pribora uredni.

06.05.2015

Inspektorat Veterinarske inspekcije juče je dobio Obavijest KJP "Veterinarska stanica" da je dijagnostičkim ispitivanjem na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu kod tri koze na području Općine Ilijaš dobijen pozitivan rezultat na Brucelozu.

28.04.2015

Prema rezultatima Zavoda za javno zdravstvo KS koji su danas dostavljeni Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS u kontrolnom uzorku makarona sa jajima, sirom i mlijekom od 20.aprila 2015.godine, izolovana je Salmonella enteritidis. Također, kontrolni uzorak legiranog špinata koji su djeca jela 21.aprila 2015. godine pokazo je prisustvo Salmonelle.
Brisevi radnih površina, pribora i ruku 14 uposlenika Centralne kuhinje JU “Djeca Sarajeva” uzetih 22. i 23.aprila su uredni, kao i prvi nalazi briseva grla i nosa, te stolice na koproklulturu.

28.04.2015

„Vlada Kantona Sarajevo će rebalansom Budžeta pokazati opredjeljenost da poboljša status Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS i na taj način osigura njen efikasniji rad“, izjavio je premijer KS Elmedin Konaković nakon današnje posjete Upravi sa ministrima komunalne privrede i infrastrukture i unutrašnjih poslova Senadom Hasanspahićem i Predragom Kurtešom. On je tom prilikom naglasio kako dosadašnji odnos zakonodavne i izvršne vlasti prema Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove nije bio na očekivanom nivou.

27.04.2015

Dok se čekaju rezultati laboratorijskih analiza uzoraka hrane i briseva radnih površina, pribora i ruku uposlenih uzetih 22. i 23.aprila, kantonalni sanitarni inspektori nastavljaju detaljne kontrole u vrtićima JU “Djeca Sarajeva”, kako bi se otkrio uzrok masovnog trovanja mališana.

24.04.2015

Nakon završenog inspekcijskog nadzora sanitarni inspektor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove juče je oko 15:00 sati iz preventivnih razloga, kao i zbog hitnosti postupka, izdao usmeno rjesenje JU "Djeca Sarajeva" o privremenoj zabrani rada Centralne kuhinje, u cilju mogućeg prekida lanca širenja zaraze.

23.04.2015

Nakon prijave Zavoda za javno zdravstvo KS o sumnji na trovanje hranom u Javnoj ustanovi 'Djeca Sarajeva' juče je u popodnevnim satima izvršen timski nadzor sanitarnih inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i predstavnika Zavoda za javno zdravstvo KS. Inspekcijski nadzori izvršeni su u prostorijama Centralne kuhinje na Mojmilu, kao i u Vrtiću "Skenderija".

20.04.2015

Kantonalna inspekcija zaštite okoliša u protekloj godini primila je ukupno 50 prijava građana, a od januara 2015.godine do danas 12 prijava kojima je istaknut problem povećanog intenziteta buke na području Kantona Sarajevo. Građani Kantona Sarajevo najviše se žale na buku koja se emituje iz ugostiteljskih objekata i rashladnih sistema poslovnih prostora. Jedan dio prijava se odnosi na buku u ugostiteljskim objektima poslije 22:00 sata, međutim u ovim slučajevima kontrolu vrši nadležna policijska uprava, o čemu inspektori zaštite okoliša obavještavaju podnosioca prijave.

30.03.2015

Obavještavamo građane, pravna i fizačka lica da podneske koji se odnose na Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo mogu predati isključivo na protokolima Uprave na adresi Dalmatinska br.2/1 ili Alje Bosne Srebrene bb u Nedžarićima, a ne na adresi Reisa Džemaludina Čauševića broj 1.

25.03.2015

Prema izvještaju Inspektorata rada, zaštite na radu, socijalne zaštite i prosvjetne inspekcije za 2014.godinu “rad na crno” ,kao konstantan pojavni oblik na području Kantona Sarajevo, u porastu je u odnosu na 2013.godinu. U prošloj godini kontrolisano je 2.096 subjekata po ovom osnovu, a prilikom vršenja inspekcijskih nadzora inspektori su u ovom statusu zatekli 438 lica, što je za 172 lica više u odnosu na predhodnu godinu kada ih je bilo 266.

09.03.2015

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo Vas poziva da uzmete učešće u konsultacijama za prednacrt Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo, odnosno da svoje prijedloge i sugestije na tekst prednacrta zakona, dostavite u roku od 21 dan Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo na adresu ul. Dalmatinska br. 2 Sarajevo ili na e-mail adresu jagoda.smajis@kuip.ks.gov.ba.

Materijal u prilogu.

03.03.2015

Inspektorat veterinarske inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove je u prva dva mjeseca 2015. godine putem tri dežurna telefona, kao i putem maila, faxa ili poštom, primio 178 prijava koje se odnose na napade ili ugrize pasa lutalica, kao i prijave koje građani upućuju zbog straha od napda čopora pasa, ali i nepropisnog držanja vlasničkih pasa, te napada pasa na domaće životinje.

29.01.2015

Inspektor rada u oblasti zaštite na radu po nalogu Tužilaštva KS i danas je provodio uviđajne radnje iz svoje nadležnosti na okolnosti teške nesreće u kojoj su, usljed obrušavanja skele na objektu u izgradnji na Marijin Dvoru, dvije osobe poginule, a jedna teško povrijeđena. Postupajući inspektor će nakon okončanja cjelokupnog postupka kompletan predmet dostaviti na nadležno postupanje Tužilaštvu KS, zbog čega u ovom momentu ne možemo davati više činjenica.

28.01.2015

Inspektorat veterinarske inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS juče je obavješten da je KJKP ”Park” d.o.o. 26.januara.2015.godine dobilo odobrenje Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kojim je ovom preduzeću dopuštena prodaja ili darivanje životinja uzgojenih u Zoološkom vrtu “Pinirska dolina”. Prema odredbama relevantnog Pravilnika o uslovima za osnivanje i rad zooloških vrtova, prodaja ili darovanje životinja može se vršiti drugim licima jedino uz odobrenje nadležnog organa, koje preduzeće “PARK” u prethodnom periodu nije imalo.

08.01.2015

Snijeg ili led sa krova stambene zgrade moraju se ukloniti kada predstavljaju opasnost za prolaznike, stanare ili same zgrade. Uklanjanje snijega i ledenica sa krovova vrše pravna lica, kojima je stambena zgrada povjerena na održavanje, odnosno vlasnici individualnih objekata, a za poslovne zgrade njihovi korisnici. Uklanjanje snijega mora se vršiti uz prethodno upozorenje prolaznicima na opasnost, s tim da se pri radovima ne smije oštećivati zračna mreža, a istovremeno se mora izvršiti i uklanjanje skinutog snijega, kako ne bi ometao saobraćaj na kolovozu i pješačkim stazama.