Aktivnosti

10.05.2019

Kantonalni inspektor za zaštitu dobara baštine KUIP-a juče je, odmah nakon prijema Smjernica Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa KS, bez odlaganja donio rješenje pravnom licu ''SANJA CO'' d.o.o, kojem je naređena koloristička obrada devastirane fasade prizemlja i suterena na objektu "Halid dvor" na Marijin Dvoru. Inspektor će po službenoj dužnosti pratiti izvršenje rješenja.
 

07.05.2019

Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, kako je bilo i najavljeno, provodili su pojačane nadzore tokom oba dana prvomajskih praznika na području Kantona Sarajevo, dok su veterinarski inspektori sa kontrolama iz svoje nadležnosti počeli sedmicu ranije. Prioritetni cilj ovih aktivnosti bila je zaštita zdravlja građana, kao i sprečavanje svih oblika sive ekonomije i kršenja zakonskih propisa iz nadležnosti Uprave.
 

29.04.2019

Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske KS, svako iz svoje nadležnosti će, tokom 1. i 2.maja, provoditi pojačane inspekcijske nadzore na području Kantona Sarajevo, što je danas najavljeno na zajedničkoj konferenciji za novinare Vlade KS i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS.

24.04.2019

Realizirajući aktivnosti predviđene Akcionim planom za suzbijanje bespravnog prometa roba na području KS, tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su u periodu od 1.marta do 20.aprila 2019.godine zaplijenili robu bez potrebne dokumentacije i dokaza o porijeklu u vrijednosti od oko 14.000, 00 KM. Od navedenog iznosa 10.000 KM se odnosi na cigarete, rezani i svježi duhan, dok se preostali iznos od 4.000 KM odnosi na odjeću, obuću, kućne potrepštine i ostale predmete opće upotrebe.

05.04.2019

Planom redovnih inspekcijskih nadzora Inspektorata sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS u proteklom periodu bile su obuhvaćene kantine osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo.

04.04.2019

U skladu sa akcionim planom, kojim su definisani zadaci, ciljevi i aktivnosti na suzbijanju bespravnog prometa roba, tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, uz asistenciju službenika MUP-a Kantona Sarajevo, svakodnevno su na terenu s ciljem suzbijanja bespravnog prometa.

27.03.2019

Skupština Kantona Sarajevo na jučerašnjoj Šestoj radnoj sjednici usvojila je Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za 2018. godinu, koji je zastupnicima prezentirao direktor Uprave Fahir Halilović.

21.03.2019

Povodom Svjetskog dana zaštite šuma, koji se obilježava na današnji dan, Inspektorat poljoprivredne, vodne i šumarske inspekcije Kantonalane uprave za inspekcijske poslove KS podsjeća da je loženje otvorene vatre na šumskom zemljištu, odnosno spaljivanje otpadnih materijala u blizini šuma, na udaljenosti do 150 m Zakonom zabranjeno.

15.03.2019

Od početka 2019. godine do danas organizacione jedinice JU Dom zdravlja KS su dostavile nadležnom inspektoratu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS 63 potvrde o nekompletnom vakcinalnom statusu zdrave djece, od čega ih je 39 prispjelo u posljednja tri dana. Na osnovu dobijenih potvrda iz domova zdravlja inspektori su po službenoj dužnosti dostavili pozive roditeljima/starateljima te djece da se izjasne o razlozima nepoštivanja ove zakonske obaveze.

13.03.2019

U toku februara 2019. godine kantonalni inspektori rada su izvršili ukupno 368 inspekcijskih nadzora nad provođenjem odredaba Zakona o radu FBiH. Shodno provedenim nadzorima, te utvrđenom činjeničnom stanju inspektori su, radi konstatovanih nepravilnosti, izdali ukupno 103 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 50.900,00 KM. U proteklom mjesecu evidentiran je rad 38 osoba bez zaključenog ugovora o radu i prijave na obavezne vidove osiguranje.

28.02.2019

Svim Bosancima i Hercegovcima u zemlji i svijetu čestitamo 1.mart-Dan nezavisnosti BiH, dan kada su njeni građani, prije 27 godina, odabrali da žive u nezavisnoj, samostalnoj i suverenoj državi, ravnopravnih građana, svih naroda Bosne i Hercegovine.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, povodom 1. marta/ožujka - Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, ranije je obavijestilo da je petak neradni dan za državne organe, preduzeća i druge pravne osobe.

27.02.2019

Inspektor za zaštitu dobara baštine KUIP-a pokrenuo je danas inspekcijski postupak iz svoje nadležnosti nad okolnostima izmjene boje fasade prizemlja na objektu Halid-dvor u Ulici Hiseta broj 1, u dijelu gdje je smješten kafić ''Retro''.

13.02.2019

Inspektori i uposlenici Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS danas su u velikom broju podržali akciju dobrovoljnog darivanja krvi Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH, koja je realizovana u prostorijama Uprave u Nedžarićima.

Humanim gestom darivanja najdragocjenije tečnosti uposlenici KUIP-a su dali svoj doprinos realizaciji Programa obezbjeđivanja krvi za povrijeđene i oboljele u FBiH.
U svijetu se godišnje prikupi oko 92 miliona doza godišnje, a jednom dozom krvi mogu se spasiti tri života.

07.02.2019

Za provođenje različitih laboratorijskih ispitivanja veterinarski inspektori Uprave za inspekcijske poslove KS su tokom prošle godine uzeli ukupno 9.951 uzorak, što je za 2.563 ili 34,7 % uzorka više u odnosu na isti period 2017.godine. Od ukupnog broja analizranih uzoraka 9.210 su bili uzorci proizvoda i sirovina životinjskog porijekla, hrane za životinje i drugih materijala životinjskog porijekla i vode, te 740 briseva površina u kontaktu sa hranom.

31.01.2019

Veterinarski inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su tokom prošle godine po službenoj dužnosti izvršili 1.033 inspekcijska nadzora u prometu hranom, u okviru kojih je neizostavan segment kontrole bio označavanje sirovina i proizvoda životinjskog porijekla, kao i deklarisanje hrane životinjskog porijekla namjenjene javnoj potrošnji. Pored toga, od ukupnog broja zaprimljenih prijava u Inspektoratu, kojih je u toku 2018.godine bilo 900, njih 48 ili 5,34% odnosilo se na nepravilnosti uočene u prometu hranom.

04.01.2019

Tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su tokom mjeseca decembra 2018.godine, uključujući i dan dočeka Nove godine, izvršili nadzore u više od 100 ugostiteljskih objekata na području Kantona Sarajevo. S obzirom da je na portalu klix.ba juče objavljena informacija koja se odnosi na "podizanje cijena tokom praznika" u Caffe slastičarni "Vatra", ističemo da je navedeni prekršaj konstatovan i prekršajno sankcionisan od strane kantonalne tržišno-turističke inspekcije, a u skladu sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti FBiH.

03.01.2019

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS napominje sva pravna i fizička lica da su, u skladu sa odredbama Zakona o komunalnoj čistoći Kantona Sarajevo, dužni vršiti čišćenje i uklanjanje snijega. Uklanjanje snijega sa pločnika i posipanje pločnika ispred individualnih i stambenih objekata u vlasništvu građana vrše vlasnici. Uklanjanje snijega i posipanje pristupnih puteva i pločnika oko zgrada na površini koja nije javna vrši preduzeće ili drugo pravno lice kome je zgrada povjerena na upravljanje i održavanje.

21.12.2018

Uzevši u obzir da je zbog prekoračenih prosječnih vrijednosti polutanata u zraku Operativni štab Vlade Kantona Sarajevo na današnjem sastanku proglasio Drugu epizodu "Upozorenje" iz Plana interventnih mjera, inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS odmah su pristupili s primjenom mjera predviđenih navedenim planom.

04.12.2018

S obzirom da Kanton Sarajevo, zbog prirodnih i orografskih karakteristika, ima izražene probleme s kvalitetom zraka, a posebno tokom zimskog perioda, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS, uprkos ograničenim kapacitetima, i ovom segmentu nadzora daje posebnu pažnju i poduzima sve potrebne mjere iz svoje nadležnosti. Kako bi se stanje u ovoj oblasti poboljšalo, kantonalni inspektori su, početkom septembra ove godine, intenzivirali inspekcijske kontrole nad provođenjem Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka KS.

29.11.2018

Kontrolama inspektora rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS na dan državnog praznika -Dana državnosti BiH, bilo je obuhvaćeno ukupno 1.810 radnika. Inspektori su izvršili nadzor nad radom većih prodajnih centara, prodavnica i marketa na području Kantona Sarajevo gdje su, između ostalog, vršili uvid i u evidenciju o radnom vremenu radnika.