Aktivnosti

03.03.2016

Težište kontrolnih aktivnosti kantonalnih saobraćajnih inspektora tokom posljednje tri godine predstavljaju inspekcijski nadzori nad obavljanjem taksi prijevoza na području KS, s ciljem suzbijanja nelegalnog rada u ovoj oblasti. Inspekcijske kontrole se svakodnevno realiziraju u dvije smjene i danima vikenda, s tim da od 26.februara ove godine inspektori rade i u noćnim satima.

26.02.2016

Sanitarni i tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS već su na terenu i obavljaju inspekcijske nadzore iz svoje nadležnosti kod uvoznika/distributera proizvoda iz asortimana „Mars Incorporated“ za BiH na području Kantona Sarajevo. Inspekcijskim nadzorom u jednom, od dva magacinska prostora, utvrđeno je da zatečeni proizvodi “Snickers Multipack” ne odgovaraju spornoj seriji proizvoda, naznačenoj u obavijesti Agencije za sigurnost hrane BiH. U toku je i utvrđivanje prisustva spornog proizvoda u prometu na području našeg kantona.

01.02.2016

U periodu od 1.januara do 31.decembra 2015. godine Inspektorat veterinarske inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS je, postupajući u skladu sa zaključcima Vlade KS, primio i obradio 1.161 zahtjev građana, mjesnih zajenica, ustanova i policije za zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih pasa. Na osnovu dobijenih prijava inspektori su donosili naloge higijenskim servisima na području Kantona Sarajevo da izvrše prihvatanje pasa s ciljem dalje veterinarske obrade u područnim ambulantama. Od obrađenih zahtjeva njih oko 10 % se odnosilo na ugrize.

11.01.2016

Prosvjetni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS izvršili su krajem prošle sedmice inspekcijski nadzor iz svoje nadležnosti u Međunarodnoj osnovnoj školi Sarajevo. Fokus usmjerenog inspekcijskog nadzora bila je kontrola profila i stručne spreme nastavnog kadra škole, kako je precizirano zahtjevom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS.

14.12.2015

U Inspektoratu veterinarske inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo u 11. mjesecu 2015. godine primljeno je i obrađeno ukupno 78 zahtjeva za zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih pasa, što je za 33 manje u odnosu na prošli mjesec kada ih je bilo 111.

11.12.2015

Kantonalni tržišno-turistički inspektori u ovom periodu nastavljaju kontinuiran rad na sprečavanju nelegalnog prometa na području Kantona Sarajevo. Inspektorski timovi koji rade u prijepodnevnim i popodnevnim satima, kao i u danima vikenda, na osnovu utvrđenog stanja poduzimaju mjere u skladu sa Zakonom o unutrašnjoj trgovini FBiH, kojim su za fizička lica za rad bez odobrenja ,propisane novčane kazne od 300,00 do 1.500,00 KM.

16.11.2015

Veterinarski inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS krajem prošle sedmice su izvršili usmjerene inspekcijske nadzore nad prometom proizvoda životinjskog porijekla na sajmovima domaćih proizvoda organiziranim na Trgu Alije Izetbegovića i Trgu djece Sarajeva. Nadzorima je konstatovano da organizatori oba sajma nisu obezbijedili prethodnu veterinarsko-zdravstvenu saglasnost Ministarstva privrede KS, što je propisano Zakonom o veterinarstvu FBiH.

06.11.2015

U Inspektoratu veterinarske inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo u 10. mjesecu 2015. godine primljeno je i obrađeno ukupno 111 zahtjeva za zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih pasa, od čega njih 50 sa područja Općine Cenar, gdje je evidentirano i devet ugriza. Pored toga, evidentirano je i 38 zahtjeva koji nisu mogli biti obrađeni iz razloga što nisu sadržavali potpune informacije o lokalitetima, broju životinja ili njihov opis, što je neophodno za blagovremeno izdavanje naloga higijenskim servisima.

05.11.2015

Prema izvještaju Inspektorata saobraćajne i cestovne inspekcije KUIP-a, od početka godine do kraja desetog mjeseca 2015.godine, izvršeno je ukupno 5.310 inspekcijskih nadzora, od čega samo u oktobru 1.057. Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja inspektori su u navedenom perodu izdali 365 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 585.180,00 KM. Podnijeli su i 181 zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudom, donjeli 30 rješenja o zabrani obavljanja djelatnosti, te 16 vozila isključili iz saobraćaja.

04.11.2015

U posljedna tri mjeseca Inspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije KUIP-a primio je i obradio 12 pisanih prijava koje su se odnosile na povećanu najezdu glodara, pretežno u napuštenim objektima i na javnim površinama na području Kantona Sarajevo, kao i objektima kolektivnog stanovanja. Na osnovu podnesenih prijava izvršeni su detaljni sanitarno-inspekcijski pregledi, te su izdata rješenja subjektima nadzora da izvrše generalno mehaničko čišćenje, pranje i dezinfekciju prostora, kao i deratizaciju koju obavlja ovlaštena firma.

23.10.2015

Prema izvještaju Inspektorata saobraćajne i cestovne inspekcije, od početka godine do kaja septembra 2015.godine, izvršena su ukupno 4.253 inspekcijska nadzora, od čega samo u septembru 1133. Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja inspektori su izdali 303 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 476.060,00 KM. Podnijeli su i 141 zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudom, donjeli 28 rješenja o zabrani obavljanja djelatnosti, te 16 vozila isključili iz saobraćaja. Jedno vozilo je privremeno oduzeto od nelegalnog taksi prijevoznika do konačne odluke Suda.

09.10.2015

U Inspektoratu veterinarske inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo u protekla dva mjeseca primljena su i obrađena ukupno 322 zahtjeva za zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih pasa. Pored toga, evidentirano je i 90 zahtjeva koji nisu mogli biti obrađeni jer nisu sadržavali potpune informacije o lokalitetima, broju životinja ili njihov opis, što je neophodno za blagovremeno izdavanje naloga higijenskim servisima.

02.10.2015

Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, koje vodi poseban Projekat otkrivanja i uništavanja ambrozije, poljoprivredni, sanitarni, komunalni i inspektor zaštite okoliša Kantonalne uprave za inspekcijske poslove poduzimaju mjere i aktivnosti u okviru nadležnosti koje imaju.

22.09.2015

U povodu predstojećeg Kurban-bajrama veterinarski inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS od 16. septembra 2015. godine vrše pojačane inspekcijske nadzore nad prometom sitne i krupne stoke na stočnoj pijaci u Bojniku. Prilikomo cjelodnevnih nadzora inspektori kontrolišu da li vlasnici posjeduju obavezno zdravstveno uvjerenje za životinje koje izdaje nadležna veterinarska stanica, kao i da li su životinje vakcinisane protiv bruceloze, te propisno obilježena ušnim markicama.

25.08.2015

U mjesecu augustu 2015. godine Kantonalna uprava za inspekcijske poslove je putem dežurnog telefona za prijave (770-156), službenog maila, faxa ili poštom, primila ukupno 159 zahtjeva za zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih pasa na području Kantona Sarajevo. Od dobijenih prijava njih 50 je bilo nepotpuno, jer nisu sadržavale dovoljno informacija o lokalitetima, broju ili tačan opis životinja na koje se prijava odnosi. Najučestalije pozive imamo sa područja Općine Centar, s tim da nije velika razlika u broju dobijenih prijava ni iz ostalih općina u Kantonu Sarajevo.

12.08.2015

Inspektorat Veterinarske inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove danas je dobio dojavu o pomoru ribe na meandru rijeke Bosne na lokalitetu Dobroševića. Nakon prijema dojave postupajući veterinarski inspektor je izašao na mjesto događaja gdje je izvršio inspekcijski nadzor iz svoje nadležnosti i uzeo potrebne uzorke za laboratorijsku analizu. Po okončanju uviđajnih radnji, rezultate inspekcijskog postupka inspektor će dostaviti Tužilaštvu KS na nadležno postupanje.

11.08.2015

Inspektorat Veterinarske inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove danas je u redovne aktivnosti na zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih pasa na području Kantona Sarajevo uključio i Higijenski servis u okviru KJKP "Rad", koji je zvanično počeo sa radom. Postupajući inspektori su ovoj službi naložili preuzimanje i prevoz do nadležne veterinarske ambulante jednog napuštenog psa pasmine pit bull sa lokaliteta Osijek, te jednog povrijeđenog psa sa lokaliteta Hrasnice na području Općine Ilidža.

07.08.2015

Inspekcijski timovi Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS od 27.jula ove godine u periodu od 08:00 do 24:00, odnosno do 02:00 sata, između ostalog, provode pojačane inspekcijske nadzore bespravnog prometa roba, izdavanja fiskalnih računa, nelegalnog taksi prijevoza, kao i radna 'na crno'. Tržišno-turistički inspektor do sada su zbog obavljanja bespravnog prometa sankcionisali 35 prekršilaca, od kojih su većina ponavljači u ovoj vrsti prekršaja.

23.07.2015

Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS u predstojećem periodu će všiti pojačane inspekcijske nadzore na okolnosti bespravnog prometa roba kao i bespravnog zauzimanja javnih površina na svim frekventnim lokalitetima u Kantonu Sarajevo. U tu svrhu biće formirani kombinovani inspekcijski timovi tržišno-turističkih, komunalnih i inspektora rada, koji će aktivnosti inspekcijskog nadzora provoditi u dvije smjene, odnosno u periodu od 08:00 do 24:00 sata.

02.06.2015

Povodom zvanične posjete pape Franje našoj zemlji, inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove od 04.juna će provoditi intenzivne inspekcijske nadzore nad radom smještajnih kapaciteta svih kategorija, kao i ostalih ugostiteljskih objekata registriranih na području KS. Cjelodnevne inspekcijske nadzore u punom kapacitetu provodiće tržišno-turistički, sanitarni i inspektori rada, svako iz svoje nadležnosti.