Aktivnosti

17.05.2018

Sanitarni nadzor i primjena Pravilnika o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama KS bila je predmet inspekcijskih kontrola sanitarnih inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS u proteklih više od dva mjeseca. U tom periodu kontrolisano je ukupno 76 kuhinja i kantina odgojno-obrazovnih ustanova, od čega 42 u osnovnim školama, 19 u srednjim, 13 u vrtićima, a inspektori za hranu su pregledali i dvije centralne kuhinje.

08.05.2018

U prva četiri mjeseca 2018.godine kantonalni tržišno-turistički inspektori su, primjenjujući odredbe Zakona o turizmu KS i Odluke o visini boravišne takse, izvršili ukupno 93 inspekcijska nadzora, od čega 74 kod subjekata koji pružaju uslugu smještaja i 19 nadzora nad radom putničkih agencija.

30.04.2018

Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo će povodom predstojećih prvomajskih praznika intenzivirati inspekcijske nadzore na području cijelog Kantona, a naročito na poznatim sarajevskim izletištima i zaštićenim područjima, s posebnim fokusom na nelegalnu prodaju prehrambenih i nepehrambenih proizvoda.

13.04.2018

S obzirom da je turistička sezona već počela saobraćajna inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS od početka aprila 2018. godine intenzivirala je inspekcijske nadzore prijevoza putnika kombi vozilima kao i taksi prijevoza na području Kantona Sarajevo. U proteklim danima inspektori su kontrole vršili na Međunarodnom aerodromu Sarajevo u saradnji sa Jedinicom granične policije Aerodrom. Do sada je izvršeno 50 inspekcijskih kontrola u postupku kojih su kontrolisana 32 kombi i 18 taksi vozila.

09.04.2018

Iz Inspektorata poljoprivredne, vodne i šumarske inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS podsjećaju da je loženje otvorene vatre na šumskom zemljištu, odnosno spaljivanje otpadnih materijala u blizini šuma, zabranjeno na udaljenosti do 150 m od ruba šume. Vatra u šumama i na šumskom zemljištu može se ložiti samo uz pridržavanje propisanih uslova i mjera bezbjednosti i to na mjestima koja su obilježena od strane Uprave za šumarstvo, odnosno vlasnika privatnih šuma.

06.04.2018

Kantonalni inspektori rada su u postupku provođenja nadzora nad primjenom Zakona o radu FBiH i na osnovu njega donesenih propisa u toku marta 2018.godine izvršili ukupno 272 inspekcijska nadzora. U navedenom periodu kontrolisali su 665 radnika od čega njih 36 nisu imali zaključen ugovor o radu s poslodavcem, odnosno nisu bili prijavljeni na obevezne vidove osiguranja.

19.03.2018

Tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove su tokom januara i februara 2018.godine oduzeli do sada najveću količinu cigareta, rezanog duhana i ručno pravljenih cigareta, na dvomjesečnom nivou.

02.03.2018

U toku janura i početkom februara 2018.godine kantonalni tržišno-turistički inspektori su, primjenjujući odredbe Zakona o turizmu KS i Odluke o visini boravišne takse, izvršili 41 nadzor, od čega 28 kod subjekata koji pružaju uslugu smještaja, te 13 kontrola nad radom putničkih agencija.

28.02.2018

SVIM GRAĐANIMA BOSNE I HERCEGOVINE ČESTITAMO 1.MART-DAN NEZAVISNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE.

UPRAVA, INSPKETORI I UPOSLENICI KANTONALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE KS

22.02.2018

Tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove su tokom prošle godine vršili inspekcijske nadzore koji podrazumijevaju kontrolu obavljanja trgovine bez odobrenja nadležnog organa i kontrolu prometa robe bez vjerodostojne dokumentacije, sa akcentom na prometovanje akcizne robe (cigarete i rezani duhan). Nadzori su vršeni na svim frekventnim lokalitetima u KS u prijepodnevnim i popodnevnim terminima, kao i u danima vikenda.

21.02.2018

U toku 2017. godine kantonalni inspektori rada su na području Kantona Sarajevo izvršili 4.686 inspekcijskih nadzora kod poslodavaca, pravnih i fizičkih lica. Od tog broja izvršeno je 3.126 redovnih inspekcijskih nadzora i 970 nadzora koje su inicirali uposelnici radi zaštite radničkih prava. Njihove predstavke pretežno su se odnosile na povrede prava na godišnji odmor, topli obrok, prevoz, povredu prava na povećanje plate po osnovu prekovremenog rada, otkaz ugovora o radu, neisplaćivanje plate u zakonskim rokovima, kao i povrede drugih prava iz radnog odnosa.

15.02.2018

Tokom 2017.godine tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS izvršili su oko 7.000 inspekcijskih nadzora, od čega 1.220 na osnovu podnesenih prijava građana.
U postupku provedenih kontrola inspektori su prekršaj konstatovali kod 2.484 pravna i fizička lica i izdali isto toliko prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 2.993.326,00 KM. Od ovog broja 774 prekršajna naloga u vrijednosti od 1.948.333,00 KM ili 65,0 % izdato je subjektima nadzora zbog neizdavanja fiskalnih računa i neposjedovanja fiskalnog sistema.

07.02.2018

Iako je bilo zakazano za danas u 10:00 sati, pečaćenje Doma za stare i nemoćne osobe “MIRAN SAN” - Mostar, podružnica Ilidža, odgođeno je do roka koji će biti naknadno preciziran shodno ponovno utvrđenom činjeničnom stanju kod subjekta nadzora.

26.01.2018

U okviru veterinarsko-zdravstvenih pregleda i kontrola u objektima za proizvodnju i promet proizvoda životinjskog porijekla, kao i službenog uzorkovanja kantonalnih veterinarskih inspektora, u toku 2017.godine na području Kantona Sarajevo uzeto je i laboratorijski analizirano 7.388 uzoraka hrane i hrane za životinje, briseva površina i vode. Neusklađenosti su utvrđene kod ukupno 102 uzoraka, od čega najveći udio neusklađenosti u procentu od 91,18% odnosi na mikrobiološke parametre, odnosno bakterije, kvasci i plijesni, dok se ostatak odnosi na fizikalno-hemijske parametre.

09.01.2018

Od ukupno 171-og laboratorijski analiziranog uzorka suhomesnatih i mliječnih proizvoda, kao i briseva radnih površina, ambalaže i ruku trgovaca na gradskim pijacama "Markale" i “Otoka”, njih 44 su nezadovoljavajući, što je 25,73%.

29.12.2017

Sretnu i uspješnu 2018.godinu žele Vam Uprava, inspketori i uposlenici Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS.

29.12.2017

Tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove vrše stalne nadzore nad radom ugostiteljskih objektata koji pružaju usluge smještaja u Kantonu Sarajevo. Inspekcijski timovi su na terenu svakodnevno prisutni u dvije smjene, a tako je i u ovom prednovogodišnjem periodu. Kontrole se provode sa posebnim fokusom na obračun i uplatu boravišne takse, s tim da se izvještaji o provedenim nadzorima dostavljaju dva puta mjesečno Ministarstvu privrede KS i Turističkoj zajednici KS.

29.12.2017

Kantonalni inspektori, nadležni za kontrolu provođenja Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka KS su još početkom septembra 2017.godine intenzivirali inspekcijske kontrole s ciljem zaštite i poboljšanja kvalitete zraka u glavnom gradu BiH.
Shodno odredbama navedene odluke inspekcijske nadzore provode kantonalni inspektori zaštite okoliša, komunalni, urbanističko-građevinski, tržišno-turistički i saobraćajni inspektori, svako iz svoje nadležnosti.

21.12.2017

U postupku inspekcijskog nadzora zdravstveno-higijenske ispravnosti proizvoda animalnog porijekla u prometu i proizvodnji pet kantonalnih veterinarskih inspektora juče (srijeda 20. decembra 2017. godine) su na gradskoj tržnici "Markale" na laboratorijsku analizu uzeli 108 uzoraka suhomesnatih proizvoda (suho meso i sudžuk), mliječnih proizvoda (kiselo mlijeko, pavlaka, sir i kajmak), kao i briseva radnih površina, ambalaže i ruku trgovaca.

05.12.2017

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS napominje sva pravna i fizička lica da su, u skladu sa odredbama Zakona o komunalnoj čistoći Kantona Sarajevo, dužni vršiti čišćenje i uklanjanje snijega, te posipanje površina. Uklanjanje snijega sa pločnika i posipanje pločnika ispred individualnih i stambenih objekata u vlasništvu građana vrše vlasnici. Uklanjanje snijega i posipanje pristupnih puteva i pločnika oko zgrada na površini koja nije javna vrši preduzeće ili drugo pravno lice kome je zgrada povjerena na upravljanje i održavanje.