Aktivnosti

04.07.2019

Sanitarni inspektori i inspektori za hranu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, s ciljem zaštite zdravlja i života građana, kontinuirano prate provjeru zdravstvene ispravnosti vode za piće na području Kantona Sarajevo koju redovno obavlja Zavod za javno zdravstvo KS. Naime, uposlenici Zavoda svakog mjeseca vrše uzorkovanje i osnovne analize vode iz sistema gradskog vodosnabdijevanja na mikrobiološku i fizičko-hemijsku ispravnost, a koje ne uključuju ispitivanje prisustva metala.

20.06.2019

Nakon obavijesti Agencije za sigurnost hrane BiH da su i na tržište BiH distribuirane bombone "Kiss me" sa okusom limuna, maline i crne ribizle, za koje je utvrđeno da sadrže previsok nivo Kvinolin žute boje (E 104) i Tartrazina (E 102), kantonalni inspektor za hranu je odmah poduzeo mjere iz svoje nadležnosti i izvršio inspekcijski nadzor kod pravnog lica Nexgen d.o.o. Sarajevo, kao distributera tog proizvoda za BiH. Uvidom u predočenu dokumentaciju utvrđeno je da je od dobavljača iz Hrvatske u BiH uvezeno ukupno 576 pakovanja navedenih bombona.

19.06.2019

Kantonalni inspektor za hranu je provodeći inspekcijski nadzor u sklopu Višegodišnjeg programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla u BiH za 2019. godinu otkrio prisustvo pesticida Carbendazim u jabukama sorte Idared, proizvođača Ogi voće d.o.o. Gradiška i distributera AgroFructus d.o.o. Gradiška, berba 2018. godina, u količini dvostruko većoj od dozvoljene. Sporne jabuke otkrivene su u tržnim centrima Mercator BH d.o.o. i Konzumu d.o.o.

17.06.2019

U toku protekle sedmice Inspektorat saobraćajne i cestovne inpekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS je uz asistenciju Granične policije BiH vršio pojačane inspekcijske nadzore prijevoza putnika kombi vozilima na području Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Kontrolisano je više od 80 vozila i sačinjeno 36 zapisnika o inspekcijskom nadzoru na osnovu kojih će, radi utvrđenih prekršaja, biti izdata 34 prekršajna naloga u novčanom iznosu od oko 20.000,00 KM.
 

14.06.2019

Nadležni inspektorat Općine Vogošća, Ministarstvo privrede KS, kao i nekolicina građana sa područja Općine Vogošća, uputili su danas prijave kod Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, koje se odnose na plavu boju rijeke Vogošće. Cijeneći navedene prijave prioritetnim direktor Uprave je iste po hitnom postupku proslijedio kantonalnom vodnom inspektoru koji je odmah stupio u kontakt sa kolegama iz Federalne uprave za inspekcijske poslove. Tom prilikom je upoznat da je isti u pratnji mobilne laboratorije već izašao na teren kako bi utvrdio uzroke onečišćenja rijeke.

13.05.2019

Tržišno-turistička inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS je u proteklom periodu provodila usmjerene inspekcijske nadzore nad radom privrednih subjekata koji se bave uvozom i trgovinom predmeta od plemenitih metala.

13.05.2019

Inspektorat poljoprivredne,vodne i šumarske inspekcije poziva građane i pravne subjekte da na svojim imanjima, u vrtovima i voćnjacima, kao i površinama kojima upravljaju, već počnu sa aktivnostima uništavanja izuzetno alergene korovske biljke ambrozije. Suzbijanje i uništavanje ambrozije vrši se na površinama poljoprivrednog, šumskog, građevnog i vodnog zemljišta.

13.05.2019

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS je u službi povećanja otvorenosti i jačanja povjerenja građana u rad javne uprave, otvorila mogućnost da se prijave iz nadležnost inspektorata koji djeluju u sastavu Uprave nakon 16:00 sati pa sve do 22:00 sata, kao i za dane vikenda i praznika, mogu uputiti i slanjem poruke putem vibera na broj:061 160-926.

10.05.2019

Kantonalni inspektor za zaštitu dobara baštine KUIP-a juče je, odmah nakon prijema Smjernica Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa KS, bez odlaganja donio rješenje pravnom licu ''SANJA CO'' d.o.o, kojem je naređena koloristička obrada devastirane fasade prizemlja i suterena na objektu "Halid dvor" na Marijin Dvoru. Inspektor će po službenoj dužnosti pratiti izvršenje rješenja.
 

07.05.2019

Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, kako je bilo i najavljeno, provodili su pojačane nadzore tokom oba dana prvomajskih praznika na području Kantona Sarajevo, dok su veterinarski inspektori sa kontrolama iz svoje nadležnosti počeli sedmicu ranije. Prioritetni cilj ovih aktivnosti bila je zaštita zdravlja građana, kao i sprečavanje svih oblika sive ekonomije i kršenja zakonskih propisa iz nadležnosti Uprave.
 

29.04.2019

Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske KS, svako iz svoje nadležnosti će, tokom 1. i 2.maja, provoditi pojačane inspekcijske nadzore na području Kantona Sarajevo, što je danas najavljeno na zajedničkoj konferenciji za novinare Vlade KS i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS.

24.04.2019

Realizirajući aktivnosti predviđene Akcionim planom za suzbijanje bespravnog prometa roba na području KS, tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su u periodu od 1.marta do 20.aprila 2019.godine zaplijenili robu bez potrebne dokumentacije i dokaza o porijeklu u vrijednosti od oko 14.000, 00 KM. Od navedenog iznosa 10.000 KM se odnosi na cigarete, rezani i svježi duhan, dok se preostali iznos od 4.000 KM odnosi na odjeću, obuću, kućne potrepštine i ostale predmete opće upotrebe.

05.04.2019

Planom redovnih inspekcijskih nadzora Inspektorata sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS u proteklom periodu bile su obuhvaćene kantine osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo.

04.04.2019

U skladu sa akcionim planom, kojim su definisani zadaci, ciljevi i aktivnosti na suzbijanju bespravnog prometa roba, tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, uz asistenciju službenika MUP-a Kantona Sarajevo, svakodnevno su na terenu s ciljem suzbijanja bespravnog prometa.

27.03.2019

Skupština Kantona Sarajevo na jučerašnjoj Šestoj radnoj sjednici usvojila je Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za 2018. godinu, koji je zastupnicima prezentirao direktor Uprave Fahir Halilović.

21.03.2019

Povodom Svjetskog dana zaštite šuma, koji se obilježava na današnji dan, Inspektorat poljoprivredne, vodne i šumarske inspekcije Kantonalane uprave za inspekcijske poslove KS podsjeća da je loženje otvorene vatre na šumskom zemljištu, odnosno spaljivanje otpadnih materijala u blizini šuma, na udaljenosti do 150 m Zakonom zabranjeno.

15.03.2019

Od početka 2019. godine do danas organizacione jedinice JU Dom zdravlja KS su dostavile nadležnom inspektoratu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS 63 potvrde o nekompletnom vakcinalnom statusu zdrave djece, od čega ih je 39 prispjelo u posljednja tri dana. Na osnovu dobijenih potvrda iz domova zdravlja inspektori su po službenoj dužnosti dostavili pozive roditeljima/starateljima te djece da se izjasne o razlozima nepoštivanja ove zakonske obaveze.

13.03.2019

U toku februara 2019. godine kantonalni inspektori rada su izvršili ukupno 368 inspekcijskih nadzora nad provođenjem odredaba Zakona o radu FBiH. Shodno provedenim nadzorima, te utvrđenom činjeničnom stanju inspektori su, radi konstatovanih nepravilnosti, izdali ukupno 103 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 50.900,00 KM. U proteklom mjesecu evidentiran je rad 38 osoba bez zaključenog ugovora o radu i prijave na obavezne vidove osiguranje.

28.02.2019

Svim Bosancima i Hercegovcima u zemlji i svijetu čestitamo 1.mart-Dan nezavisnosti BiH, dan kada su njeni građani, prije 27 godina, odabrali da žive u nezavisnoj, samostalnoj i suverenoj državi, ravnopravnih građana, svih naroda Bosne i Hercegovine.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, povodom 1. marta/ožujka - Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, ranije je obavijestilo da je petak neradni dan za državne organe, preduzeća i druge pravne osobe.

27.02.2019

Inspektor za zaštitu dobara baštine KUIP-a pokrenuo je danas inspekcijski postupak iz svoje nadležnosti nad okolnostima izmjene boje fasade prizemlja na objektu Halid-dvor u Ulici Hiseta broj 1, u dijelu gdje je smješten kafić ''Retro''.